ปลัด ศธ.ส่งหนังสือแจงกรณีฮิญาบมัธยมวัดหนองจอก ชี้โรงเรียนดำเนินการไม่ถูกต้อง

This slideshow requires JavaScript.

pls view the letter
ปลัด ศธ.ส่งหนังสือแจงกรณีฮิญาบมัธยมวัดหนองจอก ชี้โรงเรียนดำเนินการไม่ถูกต้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 พิจารณายกเลิกคำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกที่ไม่อนุญาตให้รักเรียนหญิงแต่งกายตามหลักศาสนา โดยเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวขัดแย้งกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 รายละเอียดดังความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกออกระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกว่าด้วยการเป็นนักเรียน พ.ศ.2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน และไม่อนุญาตให้นักเรียนหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ได้ตามความสมัครใจ เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนหญิงซึ่งนับถือศาสนาอิสลามของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ย่อมมีสิทธิเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามข้อ 12 ดังกล่าว

แต่เนื่องจากเรื่องนี้มีเหตุปัจจัยอื่นที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ได้ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก และสำนักงานขณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด จะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังมิให้กระทบกระเทือนกับความสัมพันธุ์กับวัดหนองจอก ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเช่าอาศัยอยู่ รวมถึงความรู้สึกของชุมชนและสังคม อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และเกิดปัญหาร้ายแรงต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเรื่องนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐานซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของโรงเรียนมัธยมวัดหนอกจอกพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ลงชื่อ นายอภิชาติ จิระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง