เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิฯ_ความเห็นต่อร่างกฎหมายพรบ.ชุมนุม….

ความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะพ.ศ….

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ….และแต่งตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๔  ขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้จัดทำรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะพ.ศ…..เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้น

เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ….ฉบับแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว  ยังมีข้อน่าห่วงกังวลในทางหลักการกฎหมาย สภาพบังคับและผลการบังคับใช้กฎหมายหลายประการจึงขอเสนอความเห็นต่อสภาผู้แทนราษฎร ต่อวุฒิสภา และต่อประชาชนทั่วไปดังต่อไปนี้

ดูรายละเอียดที่ 2011_04_19_ความเห็นต่อร่างกรรมาธิการ

ดูแถลงการณ์ร่วม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน แถลงการณ์ร่วม_20.4.54

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง