South_Thailand: Recommendations on Justice System_in the trial of security related cases

CrCF and MAC

Released on 17 Nov. 2009

Recommendations

on the justice system in the trial of security related cases

in the Southern border provinces

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ได้มีข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงในการความไม่สงบ และข้อเสนอในการนำความสงบสุขสันติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นปัญหาเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมมาโดยตลอด ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดทำข้อเสนอต่อฝ่ายตุลาการต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับแต่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษคือกฎอัยการศึกและพรบ.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นข้อมูลและประเด็นถกเถียงที่ทุกภาคส่วนจะได้นำมาประกอบการพิจารณาด้านนโยบายด้านกฎหมาย ด้านความมั่นคง และแนวนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ว่าจะพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกและจะมีการนำกฎหมายความมั่นคงภายในมาประกาศใช้เป็นการทดลองในพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดสงขลาในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กรุณาดูในเอกสารที่แนบ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่วันที่ 17 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552

2009_11_17 Recommendation on Justice system_Southern Thailand_Eng

2009_11_17 Recommendation on Justice system_Southern Thailand_Thai version

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง