นายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กทม.

เมื่อเวลา 06.50 น. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รายงานว่า นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลดำเนินการให้เกิดความวุ่นวาน กระทบความเรียบร้อยต่อประชาชนและความมั่นคงของรัฐ กระทบต่อพัฒนาการประชาธิปไตย จึงต้องแก้ไขปัญหาให้สิ้นสุดโดยเร็ว พร้อมมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ผบ.ทบ.เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบตามพ.ร.ก. จนกว่าสถานการณ์จะสงบ นอกจากนี้ ยังห้ามชุมนุมตั้งแต่ 5 คนเป็นต้นไปหรือกระทำอันยุยงขัดต่อความสงบ ห้ามเผยแพร่ข้อความให้ประชาชาเกิดความหวากกลัวจนกระทบความมั่นคงของรัฐ และ ความสงบทั่วราชอาญาจักร ห้ามใช้เส้นทางบคมนาคม ยานพานหะ ตามที่กำหนดห้ามใช้อาการ และ ให้อพยพประชาชนออกจากอาหารหรือให้ไปอยู่อาคารตามที่กำหนด “ใช้อำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อันเป็นกฎหมายที่เป็นมีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจัดการสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 , 33 , 34 , 36 , 38 , 41 , 43 , 45 , และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยContinue reading “นายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กทม.”

PM’s order on Sep 2nd, related to Emergency situation

Here is the PM’s order on September 2nd, related to Emergency situation (Thai version to follow). PM appointed the Committee under Emergency Decree under the PM order no. 194/2551 (2008). The committee is consisting of: 1. Chief Army Commander – Chair 2. The Royal Thai Police Commissioner – Vice Chair 3. Army Commander Region 1 – ViceContinue reading “PM’s order on Sep 2nd, related to Emergency situation”

Awaiting Justice – Righting the Wrongs

The process by which victims of crimes and victims of the miscarriage of justice are awarded compensation by the state is very much a work in progress, writes TUNYA SUKPANICH. Thai society was shocked when a number of people stepped forward to claim they were wrongly arrested and subjected to extortion by the “Border PatrolContinue reading “Awaiting Justice – Righting the Wrongs”