The Supreme Court has scheduled decision of reading Takbai Inquest on Thursday 1 Aug 2013

2013_07_29_Takbai supreme court decision on 1 Aug_correction Correction Released on 29 July 2013 The Supreme Court has scheduled decision of reading of Takbai Inquest on Thursday 1 Aug, at 9:00 pm at the Criminal Court, Bangkok Regarding the crackdown of the protest in front of Takbai police station, in Narathivath Province on 25 October 2004,Continue reading “The Supreme Court has scheduled decision of reading Takbai Inquest on Thursday 1 Aug 2013”

2012_07_23_ Supreme Court accepted the motion from Takbai relatives on reviewing Inquest Decision of Songkla Provincial Court (Thai version only)

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ใบแจ้งข่าว_23 ก.ค.55 ศาลรับฎีกา คำร้องขอเพิกถอนคำสั่งกรณีตากใบ ใบแจ้งข่าว ศาลมีคำสั่งรับฎีกาคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไต่สวนการตาย กรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 55 ทนายความของญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 34 คน ได้ยื่นฎีกาต่อศาลอาญา ขอให้เพิกถอนคำสั่งไต่สวนการตายกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมพื้นที่อำเภอตากใบของศาลจังหวัดสงขลา เนื่องจากเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ศาลอาญามีคำสั่งรับฎีกาและให้ส่งฎีกาให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อไป คดีนี้สืบเนื่องจาก ญาติผู้ตายทั้ง 34 คน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งไต่สวนการตายกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบของศาลจังหวัดสงขลา ศาลอาญามีคำสั่งไม่รับคำร้อง ผู้ร้องซึ่งเป็นญาติผู้ตายทั้ง 34 คน จึงได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.55 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลอาญา เนื่องจากเห็นว่าศาลจังหวัดสงขลารับคดีไว้และทำการพิจารณาพิพากษาไปแล้ว ศาลอาญาจึงไม่อาจรับคดีไว้พิจารณาอีก เป็นการต้องห้ามตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 15 ผู้ร้อง จึงได้ยื่นฎีกา โดยให้เหตุผลว่า คำร้องของผู้ร้อง มีวัตถุประสงค์ว่าคำสั่งของศาลจังหวัดสงขลานั้น ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว การยื่นคำร้องของผู้ร้องในคดีนี้ไม่ใช่คดีที่ศาลจังหวัดสงขลารับไว้พิจารณาแล้ว ซึ่งต้องห้ามตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตราContinue reading “2012_07_23_ Supreme Court accepted the motion from Takbai relatives on reviewing Inquest Decision of Songkla Provincial Court (Thai version only)”