Cross Cultural Foundation Report release: “They Never Asked Us What We Want”: Human Rights Situations During the Moken’s Humanitarian Crisis

March 15, 2019 “THEY NEVER ASKED US WHAT WE WANT” :HUMAN RIGHTS SITUATIONS DURING THE MOKEN’S HUMANITARIAN CRISIS Cross Cultural Foundation’s Fact-Finding Mission, Surin Islands, Phang Nga Province, 18-19 February 2019 Disaster Hits the Moken Village On 3 February 2019, a village of the Moken  people in   the  Surin  Islands’s   Bon   Yai   Bay  caught  fireContinue reading “Cross Cultural Foundation Report release: “They Never Asked Us What We Want”: Human Rights Situations During the Moken’s Humanitarian Crisis”

“หลักการบริหารโครงการแบบเสริมพลัง “อาสาสมัคร” โดยบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

Download PPT: Slideconverted 13-14 Dec 2018 เบื้องหลังการเป็น “วิทยากร” อบรมเรื่อง “หลักการบริหารโครงการแบบเสริมพลัง “อาสาสมัคร” : ความสำเร็จเริ่มต้นที่ต้นน้ำ เมื่อ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใน ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี download PowerPoint เรื่องนี้ในรูปเอกสาร (จำนวน 55 แผ่น) ได้ที่ท้าย status นี้นะคะ (1) เมื่อนัก content เบื้องหลัง ต้องมาทำกระบวนการเบื้องหน้า ระหว่างที่ฉันยืนถ่ายรูปอยู่หน้ามัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เมื่อเช้า 14 ธันวาคม 2561 ฉันหวนนึกถึงวันที่ตนเองยืนถ่ายรูปหน้ามัสยิดกรือเซะ หลังเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อ 28 เมษายน 2547 ฉันจำไม่ได้แน่ชัดว่าวันเวลาใด แต่รู้ว่าในช่วงปี 2548-2549 ที่รอยเลือด รอยกระสุนยังอยู่ เป็น 12-13Continue reading ““หลักการบริหารโครงการแบบเสริมพลัง “อาสาสมัคร” โดยบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์”

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายเแดนใต้ นำเสนอต่อ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สมัยประชุมที่ 67 ระหว่างวันที่ 3 – 21 กรกฎาคม 2560 รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายเแดนใต้ นำเสนอต่อ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) จัดทำโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรภาคประชาสังคม รายงานชิ้นนี้เป็นเอกสารที่จัดทำโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มด้วยใจ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล นับตั้งแต่เกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ เมื่อปี 2547 รวมเวลา 13 ปี มีคนเจ็บ 12,538 คน และคนตาย 6,847 คน ความรุนแรงกระจายในพื้นที่กว้างและส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตามมีควมก้าวหน้าในภาคใต้ในการขจัดความการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและทำให้ สถานภาพของสตรีโดยรวมดีขึ้น  ความก้าวหน้าดังกล่าวอยู่ในคำตอบ (Response) ของรัฐบาลไทยต่อข้อสังเกตเชิงสรุป  ที่รวมรายงานครั้งที่ 1 ถึง 3 เข้าไว้ด้วยกัน  อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงยังเผชิญการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสร้าง และยังเผชิญปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ซ้ำซ้อนที่เกี่ยวโยงกับความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ฉบับภาษาไทย