คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เอกสารแปล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย*

องค์การสหประชาชาติ E/C.12/THA/Q/1-2 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) Distr.: General 5 ธันวาคม 2014 ภาษาเดิม ภาษาอังกฤษ Advance unedited version คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย* I. ข้อมูลทั่วไป ​1. กรุณายกตัวอย่างคดีในศาลในประเทศที่มีการนำข้อบทของกติกาฯ ไปอ้างอิงและ/หรือบังคับใช้ ​2. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกที่มีอยู่เพื่อประกันว่า มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่ต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกติกาฯ ของรัฐภาคี ระหว่างที่มีการเจรจาและการปฏิบัติความตกลงด้านการค้าและโครงการพัฒนา รวมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของกลุ่มชนที่เสียเปรียบและอยู่ชายขอบมากสุด ​3. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รวมทั้งความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเมื่อปี 2551 ของอนุกรรมการว่าด้วยการรับรองคุณสมบัติองค์กร (Sub-Committee on Accreditation) ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศของสถาบันระดับชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection ofContinue reading “คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เอกสารแปล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย*”

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เอกสารแปล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย*

องค์การสหประชาชาติ E/C.12/THA/Q/1-2 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) Distr.: General 5 ธันวาคม 2014 ภาษาเดิม ภาษาอังกฤษ Advance unedited version คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย* I. ข้อมูลทั่วไป ​1. กรุณายกตัวอย่างคดีในศาลในประเทศที่มีการนำข้อบทของกติกาฯ ไปอ้างอิงและ/หรือบังคับใช้ ​2. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกที่มีอยู่เพื่อประกันว่า มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่ต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกติกาฯ ของรัฐภาคี ระหว่างที่มีการเจรจาและการปฏิบัติความตกลงด้านการค้าและโครงการพัฒนา รวมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของกลุ่มชนที่เสียเปรียบและอยู่ชายขอบมากสุด ​3. กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รวมทั้งความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเมื่อปี 2551 ของอนุกรรมการว่าด้วยการรับรองคุณสมบัติองค์กร (Sub-Committee on Accreditation) ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศของสถาบันระดับชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection ofContinue reading “คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เอกสารแปล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายงานตามวาระฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย*”

มอเตอร์ไซค์กับแรงงานข้ามชาติ สำคัญไฉน : ขอเรียกร้องเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้างชาติในพื้นที่จ.สุราษฯ

30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่เกาะ ใน จ. สุราษฎรธานี เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ เรียน ประธาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Right Network) หรือ MWRN ซึ่งเป็นเครือข่านแรงงานข้ามชาติพม่าใน ประเทศไทย โดยเกิดจากการรวมตัวของแรงงานข้ามชาติพม่า จังหวัดสมุทรสาคร เเละสำนักงานประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้คำปรึกษา ให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านสิทธิแรงงานเเละการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อแรงงานข้ามชาติพม่าในสถานการณ์ยากลำบาก ในปัจจุบันนี้เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อแรงงานข้ามชาติที่เป็นจำเลยคดีเกาะเต่าด้วย จากการลงพื้นที่ที่เกาะพงัน เกาะสมุย เกาะเต่า รวมอีกหลายเกาะในจังหวัดสุราษฎรธานี เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติได้ตั้งข้อ สังเกตว่า มีข้อจำกัดเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า อย่างน้อยสองประการ ได้แก่ แรงงานข้ามชาติ เกือบทั้งหมด ไม่มีใบขับขี่ จึงเป็นที่น่าวิตกว่าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่เเละผู้สัญจรบนท้องถนนเนื่องจากแรงงานข้ามชาติอาจ ขับรถโดยไม่ทราบกฎจราจรเเละเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้สอบใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย เเละไม่ทราบว่าจะดำเนินการ สอบใบขับขี่ได้หรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไร เหตุผลสำคัญประการแรกที่ทำให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถ ขอใบอนุญาติ ขับขี่ได้เพราะเป็นไปได้อยากเพราะส่วนมากแล้วจะมีวันหยุดเพียงวันเดียวซึ่งลายครั้งไม่ตรงกับเวลาราชการ ประการที่สอง คือเรื่องการต้องเสียค่าปรับนอกระบบกล่าวคือหากแรงงานข้ามชาติโดนจับเพราะขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขีหรือ หมวกนิรภัย ก็จะต้องเสียค่าปรับในจำนวนที่แพงมาก บางครั้ง 2,000 บาทContinue reading “มอเตอร์ไซค์กับแรงงานข้ามชาติ สำคัญไฉน : ขอเรียกร้องเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้างชาติในพื้นที่จ.สุราษฯ”

Thai State Urged to Protect the Right to Freedom of Movement and Peaceful Assembly of Migrant Workers

ภาษาไทยด้านล่างค่ะ For immediate release on 19 December 2014 Press Release Thai State Urged to Protect the Right to Freedom of Movement and Peaceful Assembly of Migrant Workers On 18 December 2014, administrative officials from the Samut Sakhon Provincial Authority with military and police forces have stopped a group of 150 migrant workers from Mahachai District,Continue reading “Thai State Urged to Protect the Right to Freedom of Movement and Peaceful Assembly of Migrant Workers”

อานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยฟินน์วอช จะเข้าพบอัยการ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หลังจากให้ตำรวจซักถามวันที่19พค.2557

อานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยฟินน์วอช จะเข้าพบอัยการ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หลังจากให้ตำรวจซักถามวันนี้ ข่าวสำหรับสื่อมวลชน อานดี้ ฮอลล์ นักกิจกรรมเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ สัญชาติอังกฤษ ซึ่งทำงานรณรงค์เพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางนาวันนี้ บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดในตลาดนานาชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฟ้องคดีแพ่งเเละคดีอาญาอานดี้ ฮอลล์ หลายคดี ตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 การที่เขาถูกฟ้องเพราะมีบทบาทในการทำรายงานวิจัยให้องค์กรฟินน์วอช โดยการสัมภาษณ์เเละรวบรวมข้อมูลจากแรงงานข้ามชาติพม่าเพื่อจัดทำรายงาน “สินค้าถูกมีราคาที่ต้องจ่ายสูง ” พิมพ์ครั้งเเรกเมื่อเดือนมกราคม 2556 เเละ ฉบับปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2557 ซึ่งเปิดเผยสภาพการทำงานที่ไม่ค่อยดีนักในโรงงานน้ำสับปะรดเข้มข้นของบริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัดที่ส่งออกไปขายในห้างสรรพสินค้าในประเทศฟินแลนด์ วันนี้นายอานดี้ ฮออล์ นักวิจัยองค์กรฟินน์วอชเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน ซึ่่งทำคดีอาญาคดีที่ 3ที่บริษัทเนเชอรัล ฟรุต ฟ้องเขา ด้วยข้อหาหมิ่นประมาท เนื่่องจากการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว อัล จาซีรา ที่ประเทศพม่า ช่วงต้นปี 2556 – ซอนญา วาร์เทียลาContinue reading “อานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยฟินน์วอช จะเข้าพบอัยการ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หลังจากให้ตำรวจซักถามวันที่19พค.2557”