P-Move APEC-2022
0
เรียกร้องให้ชัยวัฒน์ และพวกออกจากราชการ
0
จม.เปิดผนึก ถึงโจ ไบเดน
0
อรรถสิทธิ์ นุสสะ
0
จดหมายเปิด จาก สมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
0

จดหมายเปิดผนึก

ล่าสุด จดหมายเปิดผนึก
คัดค้าน ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองฯ เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ และตัวแทนบางกลอย ส่งหนังสือถึง รมต. ทรัพย์ฯ คัดค้านให้ชัยวัฒน์กลับเข้ารับราชการ

0
9 สิงหาคม 2565 วันชนเผ่าพื้นเมืองสากล ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและตัวแทนเครือข่ายกะเหรี่ยง และชาวบ้านบางกลอย จะไปยื่นหนังสือขอให้รมต. กระทรวงทรัพย์ฯ ขอให้อุทธรณ์คำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษากรณีปลดนายชัยวัฒน์ออกจากราชการ
จดหมายเปิดถึงสมาชิกสภาฯ 11 สิงหาคม 2565

จดหมายเปิดถึงสมาชิกสภาฯ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ร่าง พรบ. ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย

0
ตามที่วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ…. ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อันเป็นผลให้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้กำลังจะถูกส่งมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา นั้น
กฎหมายควบคุมเอ็นจีโอ

ผู้แทนพิเศษยูเอ็นสี่คน กังวลรัฐบาลมีมติ ออกกฎหมายควบคุมเอ็นจีโอ เอาผิดอาญา ห้ามรับเงินต่างชาติ อาจขัดขวางการทำงานของภาคประชาสังคม

0
เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เขียนจดหมายฉบับนี้ถึงท่าน ในฐานะผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และการสมาคม (Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association), ผู้รายงานพิเศษด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้ยุติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติซึ่งอาจนำไปสู่การสอดแนมประชาชน

0
ในนามของบุคคลและองค์กรที่ที่ได้ลงชื่อไว้ในท้ายจดหมายขอเรียกร้องให้ยุติการใช้ระบบการจดจำใบหน้า (Facial Recognition) และการใช้เทคโนโลยีชีวมิติระยะไกล (Remote Biometric Recognition Technologies) ซึ่งนำไปสู่การสอดแนมประชาชน (Mass Surveillance)  และการสอดแนมประชาชนอย่างเลือกปฏิบัติ

จดหมายเปิดผนึก: ถึงผู้นำอาเซียน: ข้อเสนอแนะจากองค์กรภาคประชาสังคมในเมียนมาและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการประชุมอาเซียนในวาระพิเศษเกี่ยวกับเมียนมา

0
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอสำหรับการประชุมอาเซียนในวาระพิเศษเกี่ยวกับเมียนมา เราในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งได้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้ ในเมียนมาและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกร้องให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามความพยายามของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ