มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กิจกรรม : โต๊ะกลมสนทนาครั้งที่ 1 หัวข้อ  วิกฤตไฟใต้: จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างไรเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชน

โต๊ะกลมสนทนาครั้งที่1 หัวข้อ  วิกฤตไฟใต้: จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างไรเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชน วันพฤหัสที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงแรมซีเอส ปัตตานี ห้องสะบารัง จังหวัดปัตตานี เวลา๑๓.๐๐-๑๗.๐๐น.   หลักการและเหตุผล ความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของประชาชน ตามหลักการแห่งสิทธิมนุษยชน และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ยึดถือต่อเนื่องกันมายาวนาน เช่นเดียวกับมาตรฐานอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ จากรายงานการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒ พบว่า กว่าร้อยละ ๖๐ ของเรื่องร้องเรียน เป็นปัญหาอันสืบเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในอันดับต้นๆ ของข้อร้องเรียนเหล่านั้น หลักการพื้นฐานในการใช้กำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ได้รับการรับรองจากการประชุมใหญ่ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา ครั้งที่ ๘ ณ กรุงฉาวานา ประเทศคิวบา เมื่อวันที่Continue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กิจกรรม : โต๊ะกลมสนทนาครั้งที่ 1 หัวข้อ  วิกฤตไฟใต้: จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างไรเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชน”

Joint event: International Human Rights Day: 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights 7th December 2018 Faculty of Social Science, Srinakharinwirot University, 2 pm-5 pm

International Human Rights Day: 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights 7th December 2018 Faculty of Social Science, Srinakharinwirot University 14.00 Welcoming Remark by  Assoc. Prof. Dr. Cholvit Jirajit Dean, Faculty of Social Science, Srinakharinwirot University Opening Remark by  Assoc. Prof. Dr. Somchai Santiwatanakul President, Srinakharinwirot University 14.15-14.45 Keynote Speech Continue reading “Joint event: International Human Rights Day: 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights 7th December 2018 Faculty of Social Science, Srinakharinwirot University, 2 pm-5 pm”

CrCF ft. other CSOs: Extra-judicial killing: Seeking Justice for Chaiyaphum Pasae and Abe Saemu

งานเสวนาวิสามัญฆาตกรรมและ ปริศนาความยุติธรรมทางอาญาที่ยังไม่เกิด องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (Protection International) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross-Cultural Foundation) คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Office of High Commissioner for Human Rights – OHCHR) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม กลุ่มดินสอสี และองค์กรภาคีเครือข่ายขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการและงานนิทรรศการศิลปะ เรื่อง วิสามัญฆาตกรรมและปริศนาความยุติธรรมทางอาญาที่ยังไม่เกิด: คดีนายชัยภูมิ ป่าแส และนายอาเบ แซ่หมู่ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียนสถานีบีทีเอสราชเทวี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป การวิสามัญฆาตกรรม หมายถึง คดีฆาตกรรมซึ่งความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเสียชีวิตในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ โดยเมื่อทราบหรือควรทราบถึงการเสียชีวิตในลักษณะดังกล่าวแล้ว หน้าที่สืบสวนสอบสวนของรัฐเพื่อพิจารณาว่าการกระทำและปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จะเริ่มต้นขึ้นทันที โดยการสืบสวนสอบสวนดังกล่าวต้องเป็นไปโดนรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นกลาง เป็นอิสระ และโปร่งใสContinue reading “CrCF ft. other CSOs: Extra-judicial killing: Seeking Justice for Chaiyaphum Pasae and Abe Saemu”

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง การรพัฒนากฎหมายและกลไกป้องกันการ “ฟ้องคดีปิดปาก” เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ

งานเสวนาวิชาการ เรื่อง การรพัฒนากฎหมายและกลไกป้องกันการ “ฟ้องคดีปิดปาก” เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ 12.00– 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 15.30 น. สถานการณ์การฟ้องคดีปิดปากในประเทศไทย โดย คุณภัทรานิษฐ์ เยาดำ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) คุณ ส. รัตนมณี พลกล้า มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)* การผลักดันกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการฟ้องคดีปิดปากในปัจจุบัน โดย คุณพรภัทร์ ตันติกุลานันท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา* ข้อเสนอของภาควิชาการและประชาสังคม โดย คุณสมชาย หอมลออ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม คุณสุมิตรชัยContinue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง การรพัฒนากฎหมายและกลไกป้องกันการ “ฟ้องคดีปิดปาก” เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ”

Event: ปัญหาชายแดนใต้กับอนาคตประเทศไทย

ที่มี: https://deepsouthwatch.org/th/node/11828 ร่างกำหนดการ ปัญหาชายแดนใต้กับอนาคตประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 ณ ห้อง 0301 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง   13.30 – 14.00 ลงทะเบียน   14.00 – 14.15 กล่าวต้อนรับ เปิดงาน และฉายวิดีทัศน์โดย ผศ.ดร. ทิพรัตน์ บุบผะศิริ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้แทนจากมูลนิธิเอเชีย   14.15 – 15.30 ประชาสังคมชายแดนใต้กับสันติภาพแนวราบ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม: มูหมัดอัสมิง เปาะแมรีซอ เครือข่ายวาระผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้: นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ: รักชาติ สุวรรณ์ ปาตานีฟอรั่ม: เอกรินทร์ ต่วนศิริ สายบุรีลุคเกอร์: อานัส พงศ์ประเสริฐ  Continue reading “Event: ปัญหาชายแดนใต้กับอนาคตประเทศไทย”