ข้อสังเกต 16 ประการ ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องการตายในการควบคุมตัว

ข้อสังเกต 16 ประการ ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องการตายในการควบคุมตัว ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน) โดยการภาคยานุวัติตั้งแต่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และอนุสัญญาดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา ทำให้ประเทศไทยมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบและนำเสนอมาตรการต่างๆทั้งทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผล เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำการทรมานในราชอาณาจักรและเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆในอนุสัญญา  การตายในการควบคุมตัวทุกกรณีต้องมีการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนให้ได้รับทราบสาเหตุการตายที่แท้จริงและต้องมีการเยียวยาในทุกกรณี ที่ผ่านมาในระยะเวลาสองปีมีปรากฏการณ์ที่น่ากังวลนั่นคือการเสียชีวิตของผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขังและผู้ต้องโทษ ในระหว่างการควบคุมตัวที่อาจเกิดจากการกระทำการทรมานโดยหรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ หรือโดยการละเลยของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานที่สำคัญ แม้ปัจจุบันจะไม่มีสถิติข้อมูลที่ครบถ้วน เนื่องจากยังมีปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลสถิตการเกิดเหตุนั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและส่วนหนึ่งเพราะเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ  แต่จากการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนและจากกการรายงานของสื่อมวลชน รวมทั้งการไต่สวนการตายในศาล พบว่าหลายกรณีญาติผู้เสียชีวิตจะถูกอ้างว่า “ไม่ติดใจ” และมักไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อกล่าวโทษว่าอาจมีผู้กระทำให้เกิดความตายก็ตามตั้งแต่ปีContinue reading “ข้อสังเกต 16 ประการ ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องการตายในการควบคุมตัว”