[:th]CrCF Logo[:]
[:th]อาเยาะ คือนอ อีฆะ "พ่อถูกจับ" เส้นทางความยุติธรรมของ ผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง ชายแดนใต้[:]

[:en]อาเยาะ คือนอ อีฆะ “พ่อถูกจับ” เส้นทางความยุติธรรมของ ผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง ชายแดนใต้[:th]อาเยาะ คือนอ อีฆะ “พ่อถูกจับ” เส้นทางความยุติธรรมของ ผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง...

0
[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชนทั้งทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิทธิพล เมืองมูลนิธิได้ดำเนินโครงการเข้าถึงความยุติธรรม และการคุ้มครองทางกฎหมายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ[:]
[:th]สมุดโน๊ตไดอารี่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ประจำปี 2017 (CrCF Diary 2017)[:]

[:th]สมุดโน๊ตไดอารี่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ประจำปี 2017 (CrCF Diary 2017)[:]

0
[:th]เป็นโอกาสอันสวยงามในวาระดิถีปีใหม่ ที่คณะกรรมการและทีมงานทั้งหมดของมูลนิธิผสานวัฒนธรรมจะได้ส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ผ่านสมุดโน๊ตไดอารี่ ที่เราตั้งใจจัดทำขึ้น โดยรวบรวมความเห็นและข้อเสนอของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน Human Rights Defender (HRD) ในด้านต่างๆ อาทิคุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม คุณสมชาย หอมลออ[:]
[:th]เครื่องมือสำหรับภาคประชาสังคม เพื่อติดตามการทบทวนและใช้ประโยชน์จากกลไกสิทธิมนุษยชนของ UN อย่างมีประสิทธิภาพ[:]

เครื่องมือภาคประชาสังคม เพื่อติดตามการทบทวนและใช้ประโยชน์จากกลไกสิทธิฯ UN

0
สิ่งพิมพ์ฉบับนี้จัดท่าขึ้นโดย ศูนย์สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (Centre for Civil and Political Rights หรือ CCPR-Centre) ภายใต้กรอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ (British Embassy Bangkok) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความ พยายามของผู้มีผลประโยชน์ร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
[:th]กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่[:]

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่

0
เนื่องจากมี “กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่” มาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อยมา โดยปัจจุบัน มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลา

ความหลากหลายทางเพศ

0
อีบุ๊ก หมวดหมู่ทั้งหมด Close Close ชายแดนใต้ กฎอัยการศึก กฎหมายความมั่นคง หลักนิติธรรม การเมืองไทย สันติภาพ และความขัดแย้ง อนุสัญญาต่อต้านทรมานฯ ผู้หญิง และเด็ก โควิด-19 การป้องกันการทรมาน สิทธิแรงงานข้ามชาติ บล็อก วีดีโอ eBooks ...
[:th]สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานองค์การสหประชาชาติ[:]

[:th]สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานองค์การสหประชาชาติต่อประเทศไทย โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน[:]

0
[:th]ตามที่ประเทศไทยลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  เมื่อปี 2550 (CAT) เมื่อไทยเป็นรัฐภาคีแล้ว มีหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการต่างๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจรัฐของตน และยังกำหนดให้ประเทศไทยมีหน้าที่ส่งรายงานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน[:]