[:th]CrCF Logo[:]

Translation Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E. ….(People version)

0
Translation Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E. ….(People version) Memorandum of Principle and Rationale of Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced...

[:en]ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฉบับประชาชน[:th]ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฉบับประชาชน[:]

0
ร่างกฏหมายต่อต้านการทรมาน-อุ้มหาย (ฉบับประชาชน)Download รายชื่อองค์กรที่ร่วมกันยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฉบับประชาชน1. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)2. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(สนส.)3. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)4. เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี(HAP)5. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน(TLHR)6. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม(MAC)7. กลุ่มด้วยใจ (Duayjai)8. เครือข่ายปฏิรูปตำรวจ (Police Watch)9. สถาบันเพื่อการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม(สปยธ.)10. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD)11. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ12. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ13. สมาคม ปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน14. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น15. คณะทำงานไทยเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน16. มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน17....

[:th]ประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย[:]

0
[:th]วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนองค์กร 12 องค์กรพร้อมนำรายชื่อบุคคลกว่า 100 คนยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร รวมกับสมาชิกกรรมาธิการฯ[:]

[:en]ใบแจ้งข่าว ประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย[:th]ใบแจ้งข่าว ประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย[:]

0
ใบแจ้งข่าว ประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย วันที่ 30  มกราคม พ.ศ. 2563  ตัวแทนองค์กร 12 องค์กรพร้อมนำรายชื่อบุคคลกว่า 100 คนยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร รวมกับสมาชิกกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาร่วมกับร่างพรบ.ชื่อเดียวกันที่ทางกระทรวงยุติธรรมเสนอเข้ามาเพื่อให้คณะกรรมาธิการฯ แล้ว  พร้อมกับจัดทำรายงานเปรียบเทียบร่างฉบับประชาชนและฉบับของรัฐบาลด้วย  โดยจะมีการยื่นต่อประธานรัฐสภา และพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลให้สนับสนุนร่างฉบับประชาชนนี้ด้วย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมหนึ่งในองค์กรร่วมร่างพรบ.ฉบับประชาชนระบุว่าร่างกฎหมายฉบับประชาชนดังกล่าวนี้ยืนยันที่จะให้กฎหมายอนุวัติการมีสาระบัญญัติที่ครบถ้วนตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี...

เปิดร่างพรบ.ทรมาน อุ้มหาย ฉบับภาคประชาชน ล่าสุด

0
anti_torture-e-bookDownload ร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายนี้จัดทำขึ้นโดยทบทวนและปรับปรุงร่างกฎหมายที่เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่านมา •เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน(CAT, CED) เพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมาน การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และการกระทำให้บุคคลสูญหาย •บัญญัติให้เกิดความกระจ่างชัดเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ และดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อแก้ไขปัญหาการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายที่เกิดขึ้นจริงในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยให้มีกลไกป้องกัน ปราบปราม ชดเชยและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายที่มีประสิทธิผล ลบล้างวัฒนธรรมที่ยังคงปล่อยให้คนผิดลอยนวล (impunity) และสร้างระบบความพร้อมรับผิดในภาคราชการ (accountability) หลักการและเหตุผล การทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นอาชญกรรมที่ร้ายแรงที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือโดยการสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญและกฎหมายในหลายประเทศ...

[:en]12 องค์กรภาคประชาชน และ 40 นักวิชาการ นักกิจกรรม นักกฎหมาย ร่วมสนับสนุนร่างพรบ.ทรมานอุ้มหาย ฉบับประชาชน ยืนยันให้การทรมานและอุ้มหายเป็นความผิดอาญา เตรียมยื่นสภาผู้แทนราษฎร[:th]12 องค์กรภาคประชาชน และ 40...

0
วันที่  30  มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง      ขอยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน เรียน     ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร สำเนา   หัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 2. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย...