บทสัมภาษณ์: เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ (Child Protection Network (CPN))

      เรามาทำความรู้จักเครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ (Child Protection Network (CPN)) องค์กรเดียวจากทั้งหมด 4 องค์กรภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ที่ดูแลเรื่องสิทธิเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้ Q: จากที่ทราบข้อมูลมาองค์กร  เป็นองค์กรเดียวที่มีการรวมตัวจากทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เล่าที่มาการรวมตัวของสมาชิกและอาสาสมัครในองค์กรว่ามาเจอกันได้อย่างไร และเพื่อเป้าหมายใด A: ที่มาและความสำคัญ การรวมเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กในปี 2557 เกิดจากปัญหาเด็กถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จัดหวัดชายแดนใต้มีมากขึ้น องค์กรด้านเด็กทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จึงมีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาสเพื่อวิเคราะห์และศึกษาสถานการณ์เด็กในพื้นที่ของความขัดแย้งโดยนัดประชุมทุก 3 เดือน อย่างต่อเนื่องมีจำนวน 10 กว่าองค์กรที่มาประชุมทุกครั้ง จากองค์กรร่วม 17 องค์กร มีการทำกิจกรรมร่วมกันในทุกๆปี คือ กิจกรรมวันสิทธิเด็กสากล จากการทำกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมพบปะกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกองค์กรเครือข่ายมีความคิดร่วมกันที่จะจัดตั้งเป็นเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในปี 2560 โดยมีชื่อว่า “เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ (Child Protection Network (CPN))” ปัจจุบันมีสมาชิกองค์กรทั้งหมด 22 องค์กร ประกอบด้วย กลุ่มด้วยใจ มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(NUSANTARA) สมาคมฟ้าใส องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี HAPContinue reading “บทสัมภาษณ์: เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ (Child Protection Network (CPN))”