เราคือใคร

เราคือใคร

เราคือ นักพิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่แสวงหาความเป็นธรรม และศักดิ์ศรีให้กับทุกคน ภายใต้กฎหมาย

จากจุดเริ่มต้นในเมียนมาร์ จนถึงภารกิจในวันนี้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ต่อสู้เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติในระบบยุติธรรม มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ

เราทวงถามความยุติธรรม ให้กับเหยื่อของการซ้อมทรมาน การบังคับสูญหาย และการวิสามัญฆาตกรรม
เราผลักดันการแก้ไขนโยบาย ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
เราเสริมพลังให้ผู้คน เข้าใจและใช้สิทธิตามกฎหมายของตน

สารบัญ

พันธกิจ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ทำงานกับหลากหลายภาคส่วนของสังคมเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยนชนและแสวงหาความยุติธรรมแด่ผู้ที่ถูกกดขี่

วิสัยทัศน์

เราทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากความหวาดกลัว การเลือกปฏิบัติ และการกดขี่

อุดมการณ์หลักสี่ประการที่เป็นแนวทางให้กับงานของเรา

ความเท่าเทียม

คนทุกคนสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเคารพ ไม่ควรมีผู้ใดต้องเดือดร้อนจากการเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจหรือการเมือง

ความยุติธรรมทางกฎหมาย และกระบวนการทางกฎหมาย

กฎหมายต้องเป็นธรรม และบังคับใช้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม

การแสดงความรับผิดชอบของรัฐ

รัฐมีบทบาทในการปกป้องประชาชนทุกคนและพิทักษ์รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา เราเรียกร้องให้รัฐแสดงความรับผิดชอบ

มนุษยชาติ

คนเรามีแนวโน้มที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและเลือกความยุติธรรม เราทำงานเพื่อประสานช่องว่างทางวัฒนธรรมที่ทำให้เราไม่เข้าใจกัน

สถานการณ์

ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตสิทธิมนุษยชน รัฐบาล ระบบยุติธรรม และตำรวจ สถาบันที่ควรปกป้องประชาชน กลับกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการซ้อมทรมาน การบังคับสูญหาย และแม้กระทั่งการสังหาญอยู่บ่อยครั้ง

หลายคนยังเชื่อว่า วิกฤตนี้ไม่ใช่ปัญหาของตน

สื่อและสังคมในวงกว้างของไทยไม่ได้ตระหนักถึงวิกฤตนี้อย่างจริงจัง และไม่รู้สึกว่าปัญหานี้กระทบหรือเกี่ยวข้องกับตน จึงไม่แสดงความเห็นหรือลงมือแก้ไข

ลำดับชั้นทางสังคม สร้างความชอบธรรมให้การเลือกปฏิบัติ

สังคมไทยยังยึดโยงอยู่กับชนชั้นทางสังคมอยู่มากและประสบปัญหาจากความเหลื่อมล้ำทางรายได้ขั้นร้ายแรง คนในชั้นล่างสุดของสังคมไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนที่คนชั้นบนสุดได้รับ

บุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคาม

รัฐบาลทหารใช้ข้อหาหมิ่นประมาท และการใส่ร้ายป้ายสีทางออนไลน์เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดๆ ว่าบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ผู้ก่อจลาจล และผู้ก่อการร้าย

แต่กระแส กำลังตีกลับ

เยาวชนไทยรุ่นใหม่มีแนวคิด และค่านิยมที่ต่างออกไป พวกเขาต้องการเสรีภาพในการแสดงออกที่มากขึ้น และเชื่อว่าศักดิ์ศรีและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเชิดชูโดยทุกสถาบัน เพื่อประชาชนทุกคน

เราทำอะไร

สองทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิผสานวัฒนธรรมทำงานเพื่อขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ขอบเขตงานของเรา

การผลักดัน

เราทำงานกับผู้ออกกฎหมาย สื่อ และสาธารณะเพื่อพัฒนา และผลักดันนโยบายที่ปกป้องคนจากการกระทำโดยมิชอบ และไร้มนุษยธรรม เช่น การซ้อมทรมาน และการบังคับสูญหาย

ดำเนินคดี

เราให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนด้านกฎหมายแก่เหยื่อของการซ้อมทรมาน การบังคับสูญหาย และการละเมิดโดยผู้มีอำนาจ เราช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อด้วย

การให้ความรู้

เราสื่อสารกับสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น ศิลปะ ภาพยนตร์ การจัดงาน และเวทีเสวนาที่ให้ข้อมูล เพื่อให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของพวกเขา และเปิดโปงการใช้อำนาจในทางมิชอบ

แนวทางของเราอิงอยู่กับ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเงื่อนไขทางวัฒนธรรม และสังคม ของผู้คนที่เราช่วยเหลือ

ทำงานโดยตรงกับเหยื่อและผู้รอดชีวิต: เราทำงานโดยตรงกับเครือข่ายของคนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการซ้อมทรมาน และการบังคับสูญหาย

สร้างความเชื่อใจกับชุมชนชายขอบ: เราได้เรียนรู้วิธีที่ได้ผลในการสร้างความเข้าอกเข้าใจ ผสานความเข้าใจทางวัฒนธรรม และการให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย อันเป็นภูมิภาคที่ติดอยู่ในหล่มของความขัดแย้งทางศาสนา และวัฒนธรรม ถูกกดขี่โดยกฎอัยการศึก และถูกปกครองด้วยวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด

“มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมประสานที่ทรงพลังของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทั้งในประเทศ และนานาชาติ

เรา ขยายพื้นที่การทำงานผ่านพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วยองค์กรระดับชุมชนที่หลากหลายและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

พันธมิตรระดับภูมิภาคและนานาชาติ

 • สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)
 • กองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการซ้อมทรมาน (UNVFTV)
 • คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
 • สมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (APT)
 • แอมเนสตี้ประเทศไทย
 • Redress
 • เครือข่ายเอเชียเพื่อความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (TJAN)
 • องค์กรเพื่อความยุติธรรมและสิทธิแห่งเอเชีย (AJAR)

พันธมิตรภาคประชาสังคมในประเทศไทย

 • กลุ่มด้วยใจ
 • องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • สภาทนายความ
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
 • สมาคมนักกฎหมายสิทธินุษยชน

คณะกรรมการบริหารของเราดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

เราเดินงานด้วย การเก็บข้อมูลคดีอย่างละเอียดและหลักฐานที่หนักแน่น ที่ช่วยให้เราปกป้องผู้เปราะบางและผลักดันเรื่องของพวกเขาบนเวทีโลก

เราช่วยให้โลกเข้าใจสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย: มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับพันธมิตรในประเทศได้ส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชนในไทยให้กับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UPR) หลายครั้ง

เราช่วยผลักดันงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการซ้อมทรมานและการบังคับสูญหาย: มูลนิธิผสานวัฒนธรรมยื่นคำร้องและช่วยรายงานคดีไปยังผู้รายงานพิเศษแห่งสประชาชาติ ว่าด้วยการซ้อมทรมาน และคณะทำงานของสหประชาชาติว่าด้วยการบังคับสูญหาย

เราจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเสวนาในเวทีประชุมนานาชาติและของสหประชาชาติ: สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ให้ทุนแก่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เรายังได้มีส่วนร่วมและขึ้นกล่าวในงานประชุมของคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women)

เราทำงานให้ใคร

เราทำงานกับนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และชุมชนชายขอบ

เราทำงานให้เหยื่อ และผู้รอดชีวิตจากการซ้อมทรมาน การบังคับสูญหาย และการใช้อำนาจในทางมิชอบโดยผู้มีอำนาจ บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้แก่นักกิจกรรมทางการเมือง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ประชากรที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ เช่น ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา และชาติพันธุ์ สตรี และชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ และในบางครั้งยังรวมไปถึงบุคคลที่อยู่ในสถานที่ และเวลาที่ผิดหรือผู้ที่ถูกรัฐกระทำโดยไม่ตั้งใจ เรายังช่วยเหลือ และทำงานให้กับสมาชิกครอบครัวของเหยื่อ ซึ่งหลายคนในนั้นได้กลายมาเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแนวหน้า

การดำเนินคดีของเรา ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม

ตั้งแต่ปี 2002 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมคือองค์กรขนาดเล็กที่สร้างความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ให้กับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

บทสรุปผลกระทบต่อสังคม
 • เป็นผู้นำกระบวนการทางกฎหมายในไทยกรณีไม่ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับ: คดีส่งกลับ Sok Yoeun ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนเป็นคดีแรกของมูลนิธีผสานวัฒนธรรมในปี 2004 และถือเป็นคดีแรกของการไม่ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมประสบความสำเร็จในการเกลี้ยกล่อมรัฐบาลไทยไม่ให้ส่งตัว Yoeun กลับกัมพูชาซึ่งเสี่ยงต่อการที่เขาจะถูกจับกุม ได้รับการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม และถูกซ้อมทรมาน
 • ทำศึกอย่างยาวนานกับการลอยนวลพ้นผิดของตำรวจ: ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ถูกตำรวจทำให้ขาดอากาศหายใจเพื่อบังคับให้สารภาพในความผิดที่ตนไม่ได้ก่อ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมให้ความช่วยเหลือสมศักดิ์ ชื่นจิตร พ่อของฤทธิรงค์ ในการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานถึง 12 ปีเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกชาย ต่อมาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นักการเมืองในสภา และนักเคลื่อนไหวได้หยิบยกคดีนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากในการทำให้ตำรวจรับผิดชอบต่อการประพฤติมิชอบระหว่างควบคุมตัวประชาชน
 • ทำให้หนึ่งในสถาบันที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศไทยแสดงความรับผิดชอบ: ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก สิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์ ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมและถูกจำคุกโดยไม่มีการพิจารณาคดี เขาถูกทำร้ายอย่างหนักและปล่อยให้เสียชีวิต มูลนิธิผสานวัฒนธรรมช่วยให้แม่ของเหยื่อฟ้องชนะคดี และได้รับค่าชดเชย 1,870,000 บาท กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยรู้จักและควรแสดงความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

Sok Yoeun เป็นนักโทษทางความคิดที่ถูกจองจำ และรอการส่งตัวกลับกัมพูชา

การดำเนินคดี

Sok Yoeun เป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชา ในปี 1998 เขาถูกใส่ร้ายว่าวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ทำให้เขาต้องหลบหนีมายังประเทศไทยเนื่องจากกลัวว่าอาจถูกจับกุม ได้รับการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม และถูกซ้อมทรมาน

องค์การนิรโทษกรรมสากลถือว่าเขาเป็นนักโทษทางความคิด ต่อมาเขาได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจาก UNHCR อย่างไรก็ตาม เขาถูกจับกุมและคุมขังโดยทางการไทยเป็นเวลาหลายปี ขณะรอการตัดสินใจว่าจะส่งตัวเขากลับไปยังกัมพูชาหรือไม่

ในปี 2004 คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Sok Yoeun กลายเป็นคดีแรกของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เราเป็นหนึ่งในองค์กรไทยไม่กี่แห่งที่เข้าใจหลักการไม่ผลักดันผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามไม่ให้ประเทศใดส่งตัวผู้ขอลี้ภัยกลับไปยังสถานที่ซึ่งมีแนวโน้มว่าบุคคลนั้นจะถูกลงโทษ ในเวลานั้นคดีของเขาดูเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีทางชนะเพราะแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับความสนใจในประเทศไทย

ศาลอุทธรณ์ของไทยตัดสินให้ส่งตัว Sok Yoeun วัย 72 ปี กลับไปยังกัมพูชาภายในสามเดือน แต่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมโน้มน้าวรัฐบาลไทยให้ไม่ทำเช่นนั้น หนึ่งวันหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกรุงเทพ เขาได้กลับไปอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ถูกทำให้ขาดอากาศหายใจ จนยอมสารภาพในความผิดที่ไม่ได้ก่อ

การดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2009 ผู้หญิงคนหนึ่งถูกขโมยสร้อยคอและได้แจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตรถูกนำตัวมาสอบปากคำ และผู้หญิงคนนั้นระบุว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุ ขณะนั้นเขาอายุเพียง 18 ปี และยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขณะอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ ฤทธิรงค์ถูกทรมานอย่างปิดลับ เขาถูกคลุมหัวด้วยถุงพลาสติกให้หายใจไม่ออกจนยอมสารภาพว่าเป็นผู้ลักทรัพย์ การสอบสวนภายหลังพบว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์

สิบกว่าปีผ่านไป ฤทธิรงค์ยังคงมีอาการ PTSD (ความเครียดหลังเผชิญเหตุสะเทือนขวัญ) จากการถูกทารุณโดยเจ้าหน้าที่ สมศักดิ์ ชื่นจิตร พ่อของฤทธิรงค์ต่อสู้ทางกฎหมายยาวนานถึง 12 ปี เพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบและความยุติธรรมให้กับลูกชาย และได้กลายเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนคนหนึ่งในที่สุด เขาช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อคนอื่นๆ ที่ถูกซ้อมทรมานและรณรงค์ให้การซ้อมทรมานและการบังคับสูญหายเป็นความผิดอาญา

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นทนายให้ครอบครัวชื่นจิตรในการฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้จ่ายค่าเยียวยา  คดีนี้ถูกหยิบยกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นักการเมืองในสภา และนักเคลื่อนไหวในฐานะตัวอย่างที่หาได้ยากของการทำให้ตำรวจออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติอันมิชอบต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัว

สิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด ถูกซ้อมทรมาน และปล่อยให้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในห้องขัง

การดำเนินคดี

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 สิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์ ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือให้ผู้ถูกควบคุมตัวหลบหนี และถูกจำคุกโดยไม่มีการพิจารณาคดี ขณะถูกคุมขัง เขาถูกนายพลและทหารอีกสามนายทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง และไม่อนุญาตให้เขาได้รับการรักษาพยาบาลและห้ามไม่ให้ผู้อื่นช่วย เขาเสียชีวิตจากบาดแผลอย่างโดดเดี่ยวในห้องขังขณะที่อายุได้ 25 ปี

เป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพบกเช่นเดียวกับตำรวจมีพฤติกรรมการใช้อำนาจในทางที่ผิดและมีวัฒนธรรมของการลอยนวลพ้นผิด และคดีกลุ่มนี้ก็มักจะถูกไต่สวนโดยศาลทหารอย่างลับๆ เหยื่อของการถูกทำร้ายร่างกายและครอบครัวของพวกเขา มักเป็นคนจนหรือชนชั้นแรงงาน แทบไม่เคยได้รับความยุติธรรมและไม่มีหน่วยงานใดออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ครอบครัวของสิบโทกิตติกรไม่ยอมให้ทุกอย่างต้องเป็นไปแบบนั้น แม่ของเขาฟ้องกองทัพไทยในปี 2017 และเจาะจงติดต่อมูลนิธิผสานวัฒนธรรมให้เป็นทนายให้เธอ เราช่วยให้เธอชนะคดีและได้รับเงินเยียวยา 1,870,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่เกิดเหตุคือ 21 กุมภาพันธ์ 2016

แต่ที่สำคัญกว่านั้น คดีนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยซึ่งเป็นสถาบันที่มีอำนาจมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ รู้จักและควรออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้การซ้อมทรมานคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในมุมมองของกฎหมายแม้ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็ตาม

การผลักดันของเรา ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมทำโครงการรณรงค์ที่ช่วยให้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น

การผลักดัน

#ItCouldBeYou มันอาจเป็นคุณ

คนไทยจำนวนมากเชื่อว่าการบังคับสูญหายและการซ้อมทรมานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น และไม่มีวันเกิดขึ้นกับตนเอง โครงการรณรงค์ #itcouldbeyou “มันอาจเป็นคุณ” ต้องการท้าทายความเชื่อดังกล่าว ตัวโครงการและวิดีโอสั้นแต่มีพลังที่ชื่อ “Dear Disappeared” ที่ถ่ายทอดโดยแกนนำฝ่ายประชาธิปไตย อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลอันเป็นที่รักของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมชาวไทยที่หายตัวไป ได้กลายเป็นกระแสในหมู่นักกิจกรรมการเมืองชาวไทยรุ่นใหม่

#SafeInCustody ปลอดภัยระหว่างการควบคุมตัว

คนทุกคนควรได้รับความปลอดภัยระหว่างถูกควบคุมตัว #safeincustody แต่คนไทยจำนวนมากไม่ได้รับสิ่งนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมป้องกันการทรมานได้จัดเดือนแห่งกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงการศิลปะทั่วประเทศ การฉายภาพยนตร์ เวทีเสวนา และการแสดงสด เพื่อตอกย้ำความตระหนักเกี่ยวกับการทรมานและการทารุณ และเพื่อจุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับทางออกของปัญหา

เราไม่เคยหยุดผลักดันผู้ออกกฎหมายให้ยอมรับและขับเคลื่อนนโยบายที่ยุติธรรมมากขึ้น

การผลักดัน

การต่อสู้ 13 ปีเพื่อผ่านพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

งานด้านการศึกษาของเรา ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมลงพื้นที่เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจสิทธิพลเมือง และสิทธิตามกฎหมายของตน

การให้ความรู้

ประชาธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

อบรมออนไลน์ 4 ครั้ง ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ห้องเรียนแบบพบหน้ากัน 2 ครั้ง ร่วมกับกลุ่มเฟมินิสต์เสรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 49+ คน

สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพในการแสดงออก

บรรยายในชุมชน 16 ครั้ง และ
อบรมแบบพบหน้ากัน 7 ครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จะทำอย่างไรเมื่อถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงข้อมูล และแบบฝึกหัดการบำบัดฟื้นฟูเหยื่อของการใช้อำนาจในทางมิชอบ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,244+ คน จากทั่วประเทศไทย และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

หลักสูตรออนไลน์แปดสัปดาห์ 1 ครั้ง สอนโดยพรเพ็ญ สมชาย และนักวิชาการกฎหมายท่านอื่นๆ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32+ คน

พื้นที่ขัดแย้งของไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พาสื่อลงพื้นที่ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน รวมถึงนักข่าวสองคน และพี่สาวของวันเฉลิม สัตย์ศักด์สิทธิ์ นักกิจกรรมชาวไทยที่ถูกอุ้มหาย
การรายงานข่าว 12 ชิ้น เผยแพร่ทางออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์

เอกสารสำหรับอ่านเพิ่มเติม

การดำเนินคดี การติดตามตรวจสอบ และการผลักดัน

รายงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

บริจาค

ให้มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยการติดต่อเราทางอีเมล์

Exit mobile version