Our Team

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นองค์กรเอกชนซึ่งไม่แสวงผลกำไร จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสิทธิทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย เพื่อกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และจารีตปฏิบัติต่างๆ หลักนิติธรรม และการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับกลุ่มประชากรที่หลากหลาย ซึ่งกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบที่มักจะได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ และขาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานงานร่วมกันระหว่างกลุ่มที่มีความหลากหลายเหล่านี้ สร้างให้เกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ์ และความร่วมมือในทางวัฒนธรรม กับด้านเศรษฐกิจ การเมือง ส่งเสริมให้มีการศึกษา การทำวิจัย และข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความ รู้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สุรพงษ์ กองจันทึก

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์กะเหรี่ยง และพัฒนา อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ

สมศรี หาญอนันทสุข

รองประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการบริหาร Asian Network for Free Elections ( Anfrel Foundation)

โคทม อารียา

กรรมการ

รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก, กรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

นคร ชมพูชาติ

กรรมการ

ตำแหน่ง

ยศธร ไตรยศ

กรรมการ

ช่างภาพจากกลุ่ม Realframe

จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว

กรรมการ

ทนายความภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน

ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

กรรมการ และเหรัญญิก

เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

เนาวรัตน์ เสือสอาด

กรรมการ และเลขานุการ

ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

Exit mobile version