[:th]CrCF Logo[:]

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

สุรพงษ์ กองจันทึก

ประธานกรรมการ

สมศรี หาญอนันทสุข

รองประธานกรรมการ

โคทม อารียา

กรรมการ

นคร ชมพูชาติ

กรรมการ

ยศธร ไตรยศ

ประธานกรรมการ

จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว

กรรมการ

ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

กรรมการ และเหรัญญิก

เนาวรัตน์ เสือสอาด

กรรมการ และเลขานุการ

สมชาย หอมลออ

ที่ปรึกษาอาวุโส

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

ผู้อำนวยการ

อรยา ไกรนิรากุล

ผู้จัดการสำนักงาน

ปรีดา นาคผิว

ทนายความอาวุโส

พรพิมล มุกขุนทด

ทนายความ

ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข

ผู้จัดการโครงการ

นัทธมน ศุภรเวทย์

เจ้าหน้าที่โครงการ

จิดาภา เอกอัคร

อาสาสมัคร
Exit mobile version