[:th]CrCF Logo[:]
กฎอัยการศึก (Martial Law)

กฎอัยการศึก

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เราคือนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ที่แสวงหาความเป็นธรรม และศักดิ์ศรีให้กับทุกคนภายใต้กฎหมาย