[:th]CrCF Logo[:]
ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์

ศูนย์ป้องกัน และปราบปรามการทรมานอุ้มหายฯ (ศป.ทส.) นัดภรรยาสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สอบคำให้การเพิ่มเติม

Share

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของนายสุรชัย แซ่ด่านหรือด่านวัฒนานุสรณ์ พร้อมทนายความผู้รับมอบอำนาจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เดินทางไปศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ศป.ทส.) ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี ชั้น 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. เพื่อเข้าให้การเพิ่มเติม โดยพนักงานอัยการที่รับผิดชอบคดีดังกล่าวอนุญาตให้เพียงทนายความผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมฟังนัดให้การเพิ่มเติมพร้อมกับปราณีเพียงคนเดียวเท่านั้น ภายหลังปราณียืนยันขอให้ผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังพร้อมกับทนายความตามสิทธิของผู้เสียหาย

ที่ผ่านมานางปราณี พร้อมกับ กัญญา ธีรวุฒิ มารดาของสยาม ธีรวุฒิ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีการบังคับให้สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ และนายสยาม ธีรวุฒิ ให้สูญหาย ที่ศูนย์ศป.ทส. ของสำนักงานอัยการเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้อัยการดำเนินการค้นหาความจริงและสืบสวนจนกว่าจะทราบชะตากรรมของสุรชัย และสยาม ธีรวุฒิผู้ซึ่งถูกกระทําให้สูญหาย ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 วรรคท้าย ว่าการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดทางอาญาและให้ถือเป็นความผิดต่อเนื่องจนกว่าจะทราบชะตากรรมของบุคคลนั้น และตามมาตรา 10 ที่ให้ค้นหาความจริงจนทราบรายละเอียดของการกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิด รวมถึงมาตรา 43 ที่กำหนดให้นำความในมาตรา 10 มาใช้บังคับแก่การกระทำให้บุคคลสูญหายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยอนุโลม

นายสุรชัย เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยในลาว ซึ่งสูญหายไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 และปัจจุบันยังไม่ทราบชะตากรรม พร้อมกับผู้ติดตามอีก 2 คนคือนายชัชชาญ บุปผาวัลย์ และนายไกรเดช ลือเลิศ โดยปราณี ภรรยาสุรชัย ไม่สารถติดต่อสามีกับผู้ติดต่อได้ล่าสุดเมื่อ 12 ธ.ค. 2561 ก่อนหายตัวไป
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอเชิญชวนสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจร่วมติดตามการดำเนินการของศูนย์ศป.ทส. อย่างใกล้ชิดต่อไป ในการดำเนินการสอบสวนและค้นหาความจริง ภายใต้พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ จะสามารถอำนวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ต่อไป