[:th]CrCF Logo[:]

ภรรยาสุรชัย-แม่สยาม ครอบครัวผู้สูญหาย แจ้งความร้องทุกข์ศูนย์ป้องกันการทรมานฯ ให้อัยการเข้าตรวจสอบค้นหาความจริง

Share

วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของนายสุรชัย แซ่ด่าน และกัญญา ธีรวุฒิ มารดาของสยาม ธีรวุฒิ สองนักปกป้องสิทธิหญิง จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่ออัยการ ณ ศูนย์ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี ชั้น 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. เพื่อขอให้อัยการเข้าตรวจสอบค้นหาความจริง และสอบสวนกรณีการสูญหายของนายสุรชัย แซ่ด่าน และสยาม ธีรวุฒิ ตามที่มา พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ได้กำหนดไว้ เพื่อให้อัยการมีหน้าที่ใช้กฎหมายใหม่นี้ คุ้มครองประชาชนตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 วรรคท้าย ว่าการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดทางอาญา และให้ถือเป็นความผิดต่อเนื่องจนกว่าจะทราบชะตากรรมของบุคคลนั้น และมาตรา 43 ยังกำหนดให้นำความในมาตรา 7 มาใช้บังคับแก่การกระทำให้บุคคลสูญหายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอีกด้วย

การไปยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีการสูญหายที่ศูนย์ป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ของสำนักงานอัยการในครั้งนี้ก็เพื่อให้อัยการได้ดำเนินการค้นหาความจริง และสืบสวนจนกว่าจะทราบชะตากรรมของนายสุรชัย และนายสยามผู้ซึ่งถูกกระทําให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานอันน่าเชื่อว่าบุคคลทั้งสองนั้นถึงแก่ความตาย และทราบรายละเอียดของการกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิด ตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. 2565

ตามหลักการของ พรบ. ทรมานอุ้มหายใหม่นี้ ยังได้ระบุถึงหน้าที่ของรัฐด้วยว่าให้หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนรายงานให้ผู้เสียหายทราบถึงผลความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีหน้าที่ และอำนาจติดตามผลความคืบหน้าของคดีและดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ชดเชย เยียวยา และฟื้นฟูความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย และสนับสนุนช่วยเหลือด้านการดำเนินคดี โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เสียหาย ตามที่บัญญัติไว้เป็นมาตราฐานใหม่ในมาตรา 32

“พ.ร.บ. ทรมานอุ้มหายได้สร้างมาตรฐานในการสืบสวนสอบสวนและเยียวยาข้อร้องเรียนการอุ้มหายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและขณะนี้มีสองหน่วยงานที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามพ.ร.บ.ใหม่นี้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ขอชื่นชมหน่วยงานอัยการและกรมการปกครองในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายด้านนี้อย่างจริงจังเพื่อให้เป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้จริง” พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าว