[:th]CrCF Logo[:]
งานเสวนา การพัฒนาสิทธิการฟื้นฟู เยียวยา สำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศในบริบทพื้นที่ความขัดแย้ง

งานเสวนา การพัฒนาสิทธิการฟื้นฟู เยียวยา สำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศในบริบทพื้นที่ความขัดแย้ง

Share

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ร่วมกับ Asia Justice and Rights – AJAR, Global Survivors Fund และ #TransitionalJusticeAsiaNetwork จัดเสวนาในเรื่อง การพัฒนาสิทธิการฟื้นฟู เยียวยา สำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศในบริบทพื้นที่ความขัดแย้ง และความรุนแรงบนฐานเพศสภาพในอาเซียน

ในการพูดคุยนี้ ผู้ร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์ในการทำงานด้านการเยียวยา และกลไกความรับผิดชอบ จากทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ