[:th]CrCF Logo[:]

การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม (Extra Judicial Killing) โดย กลุ่มด้วยใจ

Share

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษโดยมุ่งเน้นศึกษาเรื่องราว ชีวิตผู้คนชาวมลายูมุสลิมที่ถูกเจ้าหน้าที่อ้างถึงการบังคับใช้กฎหมาย และทําการประหารชีวิตหรือที่เรารู้จักในนาม “วิสามัญฆาตกรรมโดยรัฐ”

เรื่องเล่า 10 เรื่องจะสะท้อนชีวิตของเขา เธอ ครอบครัว และเหตุการณ์ เพื่อสะท้อนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และหลักปฎิบัติที่เป็นสากล รวมไปถึงการจัดทําข้อเสนอแนะในการปฎิบัติ โดยมีเป้าหมายหลักในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดการคุ้มครองประชาชนและเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตนั้น รวมไปถึงการปกป้องชีวิต (Right to Life) และทรัพย์สินของประชาชน ในสังคม และสอดคล้องกับกฎหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กลุ่มด้วยใจหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเรื่องราวของผู้คนทั้งที่เหมือน และแตกต่าง และผู้คนที่ทํางานอย่างหนักเพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม

การพิมพ์: ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2566
บรรณาธิการ: อัญชนา หีมมิหน๊ะ
จัดทําโดย: กลุ่มด้วยใจ
ภาพประกอบ: แวอัสมีร์ แวมะนอ
พิสูจน์อักษร: อัญชนา ผมมีหนะ
ออกแบบปก และจัดรูปเล่ม: ซัลมาร์
พิมพ์ที่: บริษัท ปัตตานี อินโฟ จํากัด 17/289 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ : 073 332 655

กลุ่มด้วยใจก่อตั้งเมื่อปี 2553 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรวมในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานีเราเชื่อว่านี่เป็นวิธีที่จะนําไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของ “กลุ่มด้วยใจ” คือเพื่อปกป้องผู้คนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจซึ่งกัน และกันระหว่างผู้คนในสังคมเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

ที่ตั้ง: 4/37 หมู่7 ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย 94000 อีเมลกลุ่มด้วยใจ : duayjaigroup61@gmail.com