[:th]CrCF Logo[:]

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดรับสมัคร “ทนายความ” ด้านสิทธิมนุษยชน

Share

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดรับสมัคร “ทนายความ” ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโดยให้คำแนะนำ ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรรมการสิทธิมนุษยชนแก่งชาติ หรือแจ้งความร้องทุกข์ และฟ้องร้อง ต่อสู้คดี ทั้งในทางแพ่ง อาญา และปกครอง เป็นตัวแทนว่าความในคดีความละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบ โดยความรับผิดชอบจะรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ดำเนินกระบวนการทางความยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบคดีความกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ศาล สถานีตำรวจ และตำแหน่งทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนี้จะทำงานใกล้ชิดกับเครือข่ายภาคีนักกฎหมายสิทธิ ภาครัฐ และหน่วยงานราชงานที่เกี่ยวข้อง

ดูประกาศในลิงก์: https://thaingo.org/jobs/detail/14976
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ https://crcfthailand.org/

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตัวแทน หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งการตรวจข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
 2. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ลูกความหรือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. ดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การร้องเรียน หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง ว่าต่าง ทั้งในทางแพ่ง อาญา และปกครอง
 4. เป็นตัวแทนของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการต่างๆ เช่นการ เข้าถึงพยานหลักฐาน การเจรจาต่อรอง
 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของมูลนิธิ เช่น ฝ่ายรณรงค์เผยแพร่ ฝ่ายเก็บข้อมูล และกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการข้างต้น
 6. จัดทำ และรวมบรวมสำนวนคดีความทางออนไลน์ และออฟไลน์ให้ปลอดภัย
 7. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานในการทำคดีความ
 8. จัดทำเอกสาร และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีความเพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลให้กับสื่อ หน่วยงานภาครัฐ และแหล่งทุน
 9. จัดทำสื่อ หรือเผยแพร่ สื่อสารข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพื่อการรณรงค์ และสนับสนุนการผลักดันสิทธิมนุษยชนเชิงนโยบาย
 10. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น ภาคี ลูกความ ทนายอาสา/ทนายเครือข่าย หน่วยงานรัฐ
 11. ให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงกับกลุ่มอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน และนักศึกษาฝึกงานในฝ่ายคดี และข้อมูลคดี
 12. เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ
 • มีทักษะในการสื่อสารและทำงานการสื่อสาร ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายและว่าความในประเด็นสิทธิมนุษยชน
 • สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
 • สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูล
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีปฏิภาณไหวพริบ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

วิธีสมัคร

ส่ง Email พร้อมกับประวัติส่วนตัวของคุณมาที่ crcf.recruitment@gmail.com ภายในวันที่ 28/02/2023.