[:th]CrCF Logo[:]

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน วัน International Migrant Day 2022 ที่ FCCT

Share

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน วัน International Migrant Day 2022 “แรงงานข้ามชาติกับการพัฒนาหลังโควิด: เปิดกว้าง (การจ้างงานที่เป็นธรรม) เชื่อมโยง (การจัดหางานอย่างมีจริธรรม) เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ”

พร้อมร่วมเช็คคะแนนกระทรวงแรงงาน เดินหน้า, ย่ำอยู่กับที่หรือ ถอยหลังกับการจัดการปัญหาแรงงานข้ามหลังสถานการณ์โควิด วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) อาคารมณียา ชั้นเพนเฮ้าส์ ชิดลม กรุงเทพฯ เวลา 10.00-14.00 น.

พบกับกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยผู้แทนจากองค์การประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration หรือ IOM) เรื่อง การจัดหางานที่เป็นธรรม (Fair Recruitment) และร่วมให้คะแนนกระทรวงแรงงานในเวทีเสวนา “เช็คคะแนนกระทรวงแรงงาน เดินหน้า ย่ำอยู่กับที่ หรือ ถอยหลังกับการจัดการปัญหาแรงงานข้ามหลังสถานการณ์โควิด”

วิทยากรโดย

อดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
ธนพร วิจันทร์ นักปกป้องสิทธิแรงงาน
– Thandar Myo อาสาสมัครสาธารณะสุขต่างด้าว (อสต.)
– Maung Kyaw Thein Phod ผู้แทนเยาวชน ชายแดนไทย-เมียนมา เยาวชน
แฉล้ม สุขใส ตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของกระทรวงแรงงาน

ดำเนินรายการโดย

วศินี พบูประภาพ Work point today

พิธีกรตลอดงาน

เพ็ญพิชชา จรรย์โกมล

Facebook live ผ่าน เพจ FCCT
Foreign Correspondents’ Club of Thailand – FCCT
พร้อมร่วมรับชมวีดีโอสะท้อนเสียงของแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และกลไกการร้องเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่
โทร 091-838- 6265

RELATED ARTICLES