[:th]CrCF Logo[:]

เชิญเยาวชนเข้าร่วมงาน “Safe in Custody” การอบรมเยาวชน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

Share

10 ธ.ค. 2565 เชิญชวน เยาวชน 15-22 ปี เข้าร่วมในงาน “ห้องเรียน Safe in Custody: การอบรมเยาวชน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (กิจกรรมนำร่อง)” ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการจับกุมควบคุมตัว ยุทธศาสตร์การสื่อสาร และการจัดงานรณรงค์ ไปจนถึงร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อออกแบบกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนอยากให้เป็น

เนื่องใน วันสิทธิมนุษยชนสากล วันที่ 10 ธันวาคม 2565 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (APT), สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดกิจกรรม “ห้องเรียน Safe in Custody: การอบรมเยาวชน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม” ผ่านการทำกิจกรรมสันทนาการ

หัวข้อ: สิทธิในกระบวนการยุติธรรม: เมื่อถูกจับ คุณมีสิทธิอะไรบ้าง ในชั้นจับกุม และสอบสวนมีขั้นตอน เอกสาร และเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้

– บริบท และสถานการณ์ปัจจุบัน
– กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
– ความสำคัญของการเรียนรู้ และเข้าใจในสิทธิดังกล่าว
– สิทธิ และกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
– การปฏิบัติ และข้อท้าทายในความเป็นจริง

บรรยายโดย: ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ทนายความ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)

Safe in Custody in Action: ยุทธศาสตร์การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ คิด วางแผน ออกแบบ และทำอย่างไรบ้างในวันงาน การประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรม การรับมือสถานการณ์ด่วน เช่น การสลายการชุมนุม การจัมกุมซึ่งหน้า

บรรยายโดย: เพชรรัตน์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, พัชชา ชัยมงคลทรัพย์ Art Director iLaw

Becoming Youth Advocates: แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการร่วมพัฒนากระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างความเข้าใจในด้านการทำงานตำรวจโดยเฉพาะการสอบสวน ปัญหา ข้อท้าทาย แนวปฏิบัติใหม่ ๆ “การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเก็บข้อมูล (Effective Interview)” การนำไปใช้ในทางปฏิบัติทั้งในระดับหน่วยงานและระดับชีวิตประจำวัน

บรรยายโดย: พ.ต.ท. หญิง เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย: มนัชญา ญานกิตติกุล เจ้าหน้าที่ APT

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

– อายุ 15-22 ปี (ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากได้รับการตอบรับ จะต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม)
– ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เข้าร่วมที่มาจากเครือข่ายขององค์กรร่วมจัดเป็นลำดับแรก
– รับสมัคร 25 คนเท่านั้น! ปิดรับสมัครวันที่ 5 วันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/kYSWNFy4oYMEB7Xb6
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อแจ้งรายละเอียด กำหนดการ/การเดินทาง และประเด็นแจ้งให้ทราบก่อนวันเริ่มงาน