[:th]CrCF Logo[:]

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ปัญหาการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิด ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย”

Share

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิด ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย”

ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
และผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR CODE ที่แนบมานี้