[:th]CrCF Logo[:]

ชีวิตมุสลิมในรังยาเสพติด ความปกติที่ต้องต่อรองในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทย พิมพ์ปี 2558 โดย แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง

Share

ชีวิตมุสลิมในรังยาเสพติด ความปกติที่ต้องต่อรองในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย โดย นางสาวแพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยานิพนธ์เรื่องชีวิตมุสลิมในรังยาเสพติด ความปกติที่ต้องต่อรองในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นการศึกษาเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ได้ชื่อว่าเป็นรังของยาเสพติด ด้วยผู้ชายส่วนใหญ่ของชุมชนใช้ยาเสพติด โดยมีคำถามหลักของรายงานวิจัยว่า ท่ามกลางสถานการณ์นี้คนใช้ยาเสพติด ซึ่งรัฐการแพทย์ และศาสนามองว่าเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายผู้ป่วย และผู้ที่ทำผิดหลักศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัว และคนในชุมชนอย่างไร

เพื่อที่จะตอบคำถามดังกล่าวผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการใช้ยาเสพติดของคนมุสลิมในชุมชน ในฐานะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของสังคม ที่จำเป็นต้องพิจารณาพัฒนาการ และบริบททางสังคม และวัฒนธรรมว่า มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดังกล่าว และศึกษามุมมองความคิดการให้ความหมายความรู้สึกรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนใช้ยาเสพติด ครอบครัว และชุมชน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยใช้แนวคิดเรื่องความปกติ normality เป็นกรอบในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว

เมื่อใช้แนวคิดเรื่องความปกติ พิเคราะห์เรื่องราวชีวิต และความสัมพันธ์ของคนใช้ยาเสพติด กับครอบครัว และชุมชนพบว่าผู้ใช้ยาเสพติดใช้ชีวิตประจำวันในสังคม ที่มีบรรทัดฐานหลากหลาย ทั้งบรรทัดฐานที่เป็นทางการเช่น กฎหมายหลักการทางการแพทย์ และกฎศาสนารวมถึงบรรทัดฐานของชุมชนซึ่งเป็นคุณค่าหรือธรรมเนียมที่คนในชุมชนยึดถือ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่ง หรือแตกต่างกับบรรทัดฐานที่เป็นทางการ บรรทัดฐานทั้งหมดนี้มีส่วนกำหนดความสัมพันธ์ และการกระทำของผู้ใช้ยาเสพติดให้อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างปกติ

RELATED ARTICLES