[:th]CrCF Logo[:]

วารสารนิติวัชร์ ปี่ที่ 1 เล่มที่ 1 พ.ศ. 2565 วารสารเผยแพร่บทความวิชาการฉบับแรก ของสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

Share

สำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือ “วารสารนิติวัชร์ ปี่ที่ ๑ เล่มที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕”

วารสารนิติวัชร์ฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับแรกของสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด นับตั้งแต่ที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันนิติวัชร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่บทความวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่น่าสนใจ และทันยุคสมัยต่อเหตุการณ์ ให้แก่บุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุด บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และสถาบันการศึกษา รวมถึงนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

RELATED ARTICLES