[:th]CrCF Logo[:]
[:th]สภาเห็นชอบร่าง พรบ. ป้องกันซ้อทรมาน[:]

สภาผู้แทนฯ เห็นชอบร่าง พรบ. ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ด้วยคะแนน เห็นด้วย 287 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 1

Share

สภาผู้แทนฯ มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมในวันพุธที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 287 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 1 กฎหมายจะถูกส่งไปให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าฯ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหลังจากนั้น 120 วัน