[:th]CrCF Logo[:]

ยูเอ็นแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิชนพื้นเมืองกะเหรี่ยง ต่อการดำเนินการของไทยเพื่อเร่งรัดให้แก่งกระจานเป็นมรดกโลก

Share

องค์การสหประชาชาติแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยง และการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อเร่งรัดให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศเป็นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นาย Yanduan Li ในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติ (Chair of Committee on the Elimination of Racial Discrimination) ได้ส่งหนังสือแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านมาทางผู้แทนไทยประจำกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีความเห็นว่า ในขณะนี้มีความพยายามของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่จะเร่งรัดให้มีการรับรองให้พื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จนอาจทำให้มาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่นั้นขัดกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ที่สำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไม่เคารพต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้กับองค์การสหประชาชาติ

ดังนี้ข้อกังวลของคณะกรรมการฯ ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการบังคับขับไล่ชนพื้นเมืองกะเหรี่ยง การคุกคามต่อพวกเขา และความล้มเหลวในการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอโดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบความยินยอม และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องการอนุรักษ์การดำรงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง จึงยังไม่ได้รับการแก้ไข

จดหมายขององค์การสหประชาชาติฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีใจความดังนี้:

“ขออ้างถึงหนังสือตอบของท่านที่เราได้รับเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งมีข้อมูลตอบมายังจดหมายของคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Committee on elimination of racial discrimination- CERD Committee) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562   จดหมายของคณะกรรมการฯ ภายใต้มาตรการเตือนภัยล่วงหน้า และขั้นตอนการดำเนินการเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ของชนพื้นเมืองใน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (“KKNP”) ในประเทศไทย 

จดหมายของคณะกรรมการฯ ส่งหลังจากที่ได้ส่งจดหมายฉบับก่อนหน้านี้ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560, วันที่ 3 ตุลาคม 2559 และวันที่ 9 มีนาคม 2555 และฝ่ายรัฐบาลไทยได้ตอบกลับเป็นจดหมายลงวันที่ 24 เมษายน 2562 และวันที่ 9 มกราคม 2560

ในปี 2555 คณะกรรมการได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการบังคับขับไล่ และการคุกคาม รวมทั้งรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ในปี 2559 คณะกรรมการฯ ขอให้รัฐภาคียุติการขับไล่โดยทันทีต่อชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และดำเนินการเพื่อป้องกันใดๆ ภัยอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อการดำรงชีวิตของชาวกะเหรี่ยงรวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินการตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของรัฐธรรมนูญของไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการได้ย้ำถึงข้อกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการบังคับขับไล่ชนพื้นเมืองกะเหรี่ยง การคุกคามต่อพวกเขา และความล้มเหลวในการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอโดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งล่วงหน้า และแจ้งให้ทราบความยินยอมและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องการอนุรักษ์การดำรงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการตอบจดหมายกลับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งเป็นการตอบกลับจดหมายของคณะกรรมการฯวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยจะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่รัฐบาลของคุณให้ไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ของชนพื้นเมืองในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ

1) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดการให้พื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก
2) การสำรวจที่จะดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯ
3) ความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอชื่อพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก
4) รายงานของการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน และตกลงการใช้ที่ดินในตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและการคุ้มครอง (พ.ศ. 2562) พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2562; ง) มาตรการ และแนวทางที่ระบุเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการครอบครองที่ดินโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
5) การสอบสวนเกี่ยวกับการบังคับให้สูญหายของ นายพอละจี รักจงเจริญ และ
6) คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่12 มิถุนายน 2562 อนุญาตให้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ชาวกะเหรี่ยงทั้งหกคน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าคำตอบของรัฐภาคีไม่ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาทั้งหมดที่ระบุไว้ในจดหมายฉบับก่อนหน้าของวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และ 17 พฤษภาคม 2560 แม้ว่าจะได้รับข้อมูล แต่คณะกรรมการก็ยังย้ำถึงข้อกังวลก่อนหน้านี้ และขอให้รัฐภาคีจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้

1) การจัดตั้ง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่อ้างถึงในจดหมายของรัฐภาคีวันที่ 24 เมษายน 2562
2) มาตรการที่ใช้ในการตรวจสอบการคุกคามต่อชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ความต่อเนื่องและการสืบสวนที่เสร็จสมบูรณ์ ผลของขั้นตอนการสืบสวนดังกล่าว การลงโทษต่อผู้ที่รับผิดชอบ และการชดใช้ให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และถูกคุกคาม
3) มาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคุ้มครองพยานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
4) ผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเสนอชื่อพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก ข้อสรุปและข้อเสนอ แนะหลังจากการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตลอดจนตัวอย่างของข้อตกลง และวิธีที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว
5) มาตรการที่เป็นรูปธรรมที่นำมาใช้ และผลลัพธ์ที่ได้รับเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนกะเหรี่ยงและผลลัพธ์
6) มาตรการ และแนวทางเฉพาะที่ระบุไว้เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการครอบครองที่ดินและผลลัพธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมที่ออกแบบมาเพื่อเหตุการณ์นี้

ตามมาตรา 9 (1) ของอนุสัญญา และมาตรา 65 ของกฎระเบียบการปฏิบัติงานคณะกรรมการจะขอบคุณที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น และข้อกังวลทั้งหมดตามที่ระบุไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะพิจารณาคำตอบดังกล่าวในระหว่างการเจรจากับรัฐภาคีในบริบทของการทบทวนเป็นระยะ

ขอให้ ฯพณฯ ขอย้ำความประสงค์ของคณะกรรมการที่จะดำเนินการเจรจากับรัฐบาลไทยต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามอนุสัญญาจะมีประสิทธิผล

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab