5 พย. 2563 เวลา 13:00 น. นัดพบรมต.ยุติธรรม เร่งรัดการคุ้มครองประชาชนที่ถูกจับให้ปราศจากการถูกอุ้มหายทรมาน โดยนำร่างกฎหมายทรมานอุ้มหายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยด่วน

ใบแจ้งข่าว

5 พย. 2563 เวลา 13:00 น.  นัดพบรมต.ยุติธรรม เร่งรัดการคุ้มครองประชาชนที่ถูกจับปราศจากการอุ้มหายทรมาน

โดยนำร่างกฎหมายทรมานอุ้มหายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยด่วน

ตัวแทนเครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมานและอุ้มหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชนได้นัดพบกับรัฐมนตรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. ที่ตึกสภาผู้แทนราษฎร (สผ) สภาผู้แทนราษฎร เกียกกาย เพื่อชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสนอให้รัฐมนตรีเร่งรัดนำร่างพรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….ชื่อเดียวกันฉบับของรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาให้ผ่านเป็นกฎหมายโดยไม่ชักช้าหรือเร็วที่สุดเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงทั้งสองข้อหานี้ได้อย่างจริงจัง 

เนื่องด้วยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ซึ่งอนุวัติการสำเร็จเรียบร้อย แล้วในวันที่ 17 กันยายน 2563 ตามที่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีมติครม.ให้คณะกรรมการกฤษฎีกานำร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้ตรวจทานอีกครั้ง  ทั้งๆที่นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ร่างกฎหมายของรัฐบาลได้ผ่านการตรวจแก้ไขทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลายรอบแล้วก็ตาม  โดยที่ขณะเดียวกันมีร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งเป็นร่างพ.ร.บ. ที่เป็นชื่อเดียวกันเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยเป็นเวลาสามเดือนเศษมาแล้ว

เครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมานและอุ้มหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชนทราบว่า ทางคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรได้นำ (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….. (ฉบับประชาชน) มาปรับปรุงรายมาตราสำเร็จเป็นร่างกฎหมายสมบูรณ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภาไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นพรรคการเมืองบางพรรค โดยสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดเช่น พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชาติ ก็ได้ยื่นร่างกฎหมายชื่อเดียวกันเข้าสู่การพิจาณาของรัฐสภาด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเป็นฉันทามติของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งที่ต้องการให้ประเทศไทยมีกฎหมาย

กฎหมายฉบับนี้จะยืนยันสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ที่ทุกคนปลอดพ้นจากการทรมานและอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ถือว่าการกระทำทรมานหรืออุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอาชญากรรม โดยจะกระทำต่อบุคคลใดๆมิได้ ไม่ว่าโดยข้ออ้าง เหตุผลหรือภายใต้สถานการณ์ใดๆ เช่นภาวะสงคราม กฎอัยการศึกหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ที่ห้ามผลักดันบุคคลใดๆออกออกราชอาณาจักรหากบุคคลนั้นอาจต้องเผชิญกับการทรมาน ที่ผู้บังคับบัญชาที่ละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจจะต้องร่วมรับผิดต่อการกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กำหนดมาตรการป้องกันการทรมานและอุ้มหายโดยให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ ให้สิทธิในการพบญาติ พบและปรึกษาทนายความ ที่ให้ศาลพลเรือนเท่านั้นมีอำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทรมานและการอุ้มหาย มีอำนาจตรวจสอบและสั่งระงับการกระทำผิด รวมทั้งเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายเป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง