สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่ควรรู้ และ การคุ้มครองเด็กผู้กระทำผิด โดย สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

ผมได้แก้ไขปรับปรุง Powerpoint Presentation เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ควรรู้ และการคุ้มครองเด็กผู้กระทำผิดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอส่งมาให้ท่านพิจารณาใช้เป็นเนื้อหาในการดำเนินการครับ

สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก อดีตคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ

TAG

Exit mobile version