[:th]CrCF Logo[:]

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตัวแทนประชาชน และญาติบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงฯพณฯ ประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย วันที่27 สิงหาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา

Share

สิ่งที่แนบมาด้วย: หนังสือเปิดผนึก ขอให้เร่งรัดการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….

เนื่องด้วยเครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมานและการบังคับสูญหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชนทราบว่า ทางคณะกรรมาธิการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏรได้นำ (ร่าง) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ….(ฉบับประชาชน) มาปรับปรุงรายมาตราสำเร็จเป็นร่างกฏหมายสมบูรณ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคการเมืองต่างๆได้ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภาไปแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้นพรรคการเมืองบางพรรค โดยสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดเช่น พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชาติ ก็ได้ยื่นร่างกฎหมายชื่อเดียวกันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเป็นฉันทามติของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งที่ต้องการให้ประเทศไทยมีกฎหมาย ที่ยืนยันสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ที่ทุกคนปลอดพ้นจากการทรมานและอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ถือว่าการกระทำทรมานหรืออุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอาชญากรรม โดยจะกระทำต่อบุคคลใดๆมิได้ ไม่ว่าโดยข้ออ้าง เหตุผลหรือภายใต้สถานการณ์ใดๆ เช่นภาวะสงคราม กฎอัยการศึกหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ที่ห้ามผลักดันบุคคลใดๆออกนอกราชอาณาจักรหากบุคคลนั้นอาจต้องเผชิญกับการทรมาน ที่ผู้บังคับบัญชาที่ละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจจะต้องร่วมรับผิดต่อการกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กำหนดมาตรการป้องกันการทรมานและอุ้มหายโดยให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดเสรีภาพ ให้สิทธิในการพบญาติ พบและปรึกษาทนายความ ที่ให้ศาลพลเรือนเท่านั้นมีอำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทรมานและการอุ้มหาย มีอำนาจตรวจสอบและสั่งระงับการกระทำผิด รวมทั้งเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายเป็นต้น

เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้ถูกบังคับให้สูญหายสากล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นี้เครือข่ายญาติผู้เสียหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งเห็นการตรากฏหมายนี้โดยเร็วจะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตัวแทนญาติ และภาคประชาชน จึงเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 11:00นาฬิกา ณ สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา เพื่อให้เร่งรัดดำเนินการในประเด็นดังกล่าวต่อไป

TAG

RELATED ARTICLES