[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ คดีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกทหาร 23 เมย. 2563

Share

ใบแจ้งข่าว (เพิ่มเติม) ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ 23 เม.ย. 2563 คดีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษา พระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยมารดา และภรรยาผู้ตายฟ้องกองทัพบกให้ชดใช้ค่าเสียหาย

คดีนี้ นางหวาน ทองดีนอก (มารดาของผู้ตาย) โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ (ภรรยาของผู้ตาย) โจทก์ที่ 2 ฟ้องกองทัพบก เป็นจำเลย เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558

โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นหัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุบังคับให้ร้อยตรีสนานว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ได้ความว่า เจ้าหน้าที่ทหารยศร้อยเอกหัวหน้าชุดครูฝึกว่ายน้ำหลักสูตรทหารมหาดเล็กที่ 11 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของจำเลย (กองทัพบก) ได้ฝึกทหารต่างๆ มาหลายหลักสูตร ย่อมทราบว่าบุคคลแต่ละคนมีขีดความสามารถหรือศักยภาพไม่เท่ากัน เมื่อเป็นหัวหน้าครูฝึกย่อมมีอำนาจจะตัดสินใจสั่งให้ยุติการว่ายน้ำได้ แต่พฤติกรรมยังบังคับให้ผู้ตายว่ายน้ำต่อไป เมื่อเห็นว่าผู้ตายอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำต่อไปได้ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายจมน้ำและถึงแก่ความตาย อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ของ หัวหน้าชุดครูฝึกรายนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง โดยให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันได้แก่ ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดแรงงาน ให้แก่โจทก์ทั้งสอง

ทั้งโจทก์ และจำเลย ได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร)

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาคดีนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว และติดตามเรื่องราวเหตุการณ์คดีนี้ได้ที่ https://crcfthailand.org/?s=ร้อยตรีสนาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474