[:th]CrCF Logo[:]

มาตรการพิเศษในภาวะฉุกเฉินกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา โควิด 2019

Share

 

Download ได้ที่ Word 17_04_2020 มาตรการในภาวะฉุกเฉินกับหลักสิทธิมนุษยชน by CrCF

Download ได้ที่ PDF  17_04_2020 มาตรการในภาวะฉุกเฉินกับหลักสิทธิมนุษยชน by CrCF

บทความมาตรการพิเศษในภาวะฉุกเฉินกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา  โควิด 2019 นี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่รัฐบาลใช้รับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้เข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และยกตัวอย่างบางประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการสากลในโอกาสต่อไป

TAG

RELATED ARTICLES