[:th]CrCF Logo[:]

ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอให้ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติตรวจสอบ “ไทยรัฐ” ฐานประพฤติผิดจริยธรรม กรณีพาดหัวข่าวผู้พิพากษาคณากร โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Share

เผยแพร่ วันที่ 24 มีนาคม  2563

ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอให้ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติตรวจสอบ “ไทยรัฐ” ฐานประพฤติผิดจริยธรรม กรณีพาดหัวข่าวผู้พิพากษาคณากร โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้พบเห็นบทความข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ ซึ่งมีการพาดหัวข่าวว่า “สลดผู้พิพากษาหน้าเดิม ยิงตัวเอง คราวนี้ตายสมใจ” และมีเนื้อความว่า “ย้ายไป ‘เชียงใหม่’ ตัดสินใจลงมืออีก ทิ้งจดหมายอำลา ไม่อาจแบกทุกข์ ถูกสอบจะถูกออก ผู้พิพากษาคนดัง “คณากร เพียรชนะ” ปลิดชีพตัวเองคาบ้านใช้ทูตสังหาร 9 มม. ยิงทะลวงอกซ้าย เลือดทะลัก

การใช้ภาษาในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะในข้อที่ 13 ซึ่งบังคับให้หนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวโดย “คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว” และข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้หนังสือพิมพ์หลีกเลี่ยงการใช้ “ภาษาที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรืออยู่ในข่ายประทุษวาจา”[1] มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินการทำหนังสือร้องเรียนส่งต่อสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติให้ตรวจสอบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าได้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์หรือไม่ และเรียกร้องให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแสดงความรับผิดชอบและบรรเทาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ  ผู้วายชนม์

         มูลนิธิฯมีความเห็นว่าการพาดหัวข่าวด้วยถ้อยคำดังกล่าว เป็นการใช้ภาษาที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรืออยู่ในข่ายประทุษวาจา หรือแสดงนัยเชิงลบต่อผู้ตาย เช่นคำว่า “สลดผู้พิพากษาหน้าเดิม” “คราวนี้ตายสมใจ”“ยิงทะลวงอกซ้าย เลือดทะลัก” โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว คือเป็นการปฏิบัติที่แสดงออกถึงการเหยียดหยามต่อคุณค่าซึ่งคู่ควรแก่มนุษย์ผู้นั้นในฐานะของความเป็นบุคคล หรือการตีตราบาป นอกจากนี้ถ้อยคำในการพาดหัวข่าว ยังมีลักษณะเป็นการซ้ำเติมความทุกข์โดยไม่ให้เกียรติครอบครัวของผู้ตาย 

การกระทำดังกล่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในครั้งนี้ไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประพฤติผิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559    ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้โปรดดำเนินการพิจารณาการกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แสดงความรับผิดชอบ และบรรเทาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้ตาย รวมทั้งขอเรียกร้องให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนให้เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ตายและครอบครัว ละเว้นการใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเหยียดหยามและเสียดสีเยาะเย้ยผู้ตาย ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม  นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  0659793836


[1] ดูเพิ่มเติมที่ข้อ 13 และ 18 ของหมวดที่ 2 การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์

TAG

RELATED ARTICLES