[:th]CrCF Logo[:]

Download คู่มืออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้

Share

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดตัวคู่มืออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่

ในจังหวัดชายแดนใต้

คู่มืออาสาสมัครนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้

http://bit.ly/2Ow0vSV

คู่มือฯ เป็นเครื่องมือสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงในพื้นที่ ใช้เป็นแนวทางการทำงานในพื้นที่ขัดแย้งในการส่งเสริม  และปกป้องสิทธิมนุษยชน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป โดยเน้นการให้ความเข้าใจเรื่องหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษ

คู่มือฯฉบับนี้เขียนขึ้นจากนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและอาสาสมัครนักปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยได้รวบรวมประสบการณ์การทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิในประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อให้อาสาสมัครหญิงนำไปใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์ความขัดแย้งและการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่มีองค์กรภาคประชาสังคมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อมาเติมเต็มการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในที่ถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ เพราะรัฐยังไม่สามารถปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอาสาสมัครสตรีจึงเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุน ติดตาม หรือเรียกร้องให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐเลี่ยงการกระทำอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดตัวคู่มืออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้ที่จังหวัดปัตตานีในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ที่โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ได้มีการอบรมการใช้คู่มือจากผู้เขียนหนังสือ  วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและสตรี และการหนุนเสริมการทำงานของอาสาสมัครหญิงรุ่นใหม่อย่างมีทิศทาง

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร  ทำงานด้านความยุติธรรมและการคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตามความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการช่วยเหลือในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่มากว่า15 ปี

Download คู่มืออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้

สำหรับผู้สนใจในประเด็นการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชายแดนใต้ สามารถติดต่อรับ คู่มือเพื่อเป็นแนวทางการทำงานได้ดังนี้

  • สำนักงานกลุ่มด้วยใจ   จังหวัดปัตตานี
  • สำนักงานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD) จังหวัดปัตตานี
  • เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)  จังหวัดยะลา
  • ตัวแทนเครือข่าย CIVIC WOMEN 
  • สำนักงานมูลนิธินูซันตารา  จังหวัดยะลา
  • สำนักงานศูนย์ทนายความมุสลิม   จังหวัดยะลา
  • สำนักงานศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  • สำนักงานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • เครือข่ายปกป้องเด็กชายแดนใต้ (CPN)

TAG

RELATED ARTICLES