[:th]CrCF Logo[:]

หลักสิทธิมนุษยชนกับการดำเนินคดีที่เป็นธรรม โดย สมชาย หอมลออ

Share

การดำเนินคดีเป็นการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ เมื่อมีการกล่าวหาว่าเขากระทำผิด

การดำเนินคดีมีสามขั้นตอนคือ

1.ชั้นเจ้าพนักงาน หรือชั้นก่อนฟ้องคดี

2. ชั้นประทับรับฟ้องและชั้นพิจารณาคดี

3. ชั้นบังคับคดีและบังคับโทษ

การพิจารณาคดีที่เป็นธรรม “Fair Trail” คลุม

“การดำเนินคดีที่เป็นธรรม” คือ กฎหมายเป็นธรรมหรือไม่?

การบังคับใช้กฎหมายเป็นธรรมหรือไม่?

\การตีความกฎหมายหรือการพิจารณาคดีเป็นธรรมหรือไม่?

การลงโทษและการบังคับคดี บังคับโทษ เป็นธรรมหรือไม่?

อะไรคือความเป็นธรรม?

เรามีสิทธิตรวจสอบไหม?

ตรวจสอบอย่างไร?

อ่านต่อที่ หลักสิทธิมนุษยชนกับการดำเนินคดีที่เป็นธรรม โดย  สมชาย หอมลออ

TAG

RELATED ARTICLES