[:th]CrCF Logo[:]

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : นายสมชาย หอมลออ ยื่นหนังสือถึง กสทช. และ AIS ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการ เกี่ยวกับกรณี กอรมน.ภาค4 ส่งข้อความเข้ามือถือให้ไปลงทะเบียนซิม ด้วยระบบอัตลักษณ์หรือการสแกนใบหน้า

Share

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสมชาย หอมลออ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด(มหาชน) หรือ AIS ได้รับข้อความว่า “กอรมน.ภาค 4 ขอให้ผู้ใช้บริการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ + 4 อำเภอสงขลา ลงทะเบียนซิมด้วยระบบอัตลักษณ์ ภายใน 31 ตุลาคม 2562 เช็คสถานะซิม กด*165*5*เลขบัตรประชาชน# โทรออก หากไม่ดำเนินการในวันที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการได้ ฟังข้อมูลเพิ่มเติมกด*915653 ภาษามลายูกด*915654”  ข้อความดังกล่าว ทำให้นายสมชายฯ รู้สึกแปลกใจ จึงแจ้งความประสงค์ให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจทำหนังสือถึง    บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด(มหาชน) หรือ AIS และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ  โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายสมชาย หอมลออ ได้มีหนังสือไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด(มหาชน) หรือ AIS  และ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ – กสทช.  โดยมีความประสงค์ให้บริษัท AIS และ  กสทช. ชี้แจงว่า ข้อความที่ส่งมาจาก กอรมน.ภาค 4 ในโทรศัพทพ์เคลื่อนที่ดังกล่าว ถือว่าเป็นการบังคับให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องไปลงทะเบียนซิมด้วยระบบอัตลักษณ์หรือสแกนใบหน้า ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากไม่ดำเนินการจะถูกระงับสัญญาณไม่สามารถใช้งานโทรศัทท์เคลื่อนได้ นั้น  บริษัท AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ และ กสทช. ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล จะดำเนินการตามข้อความที่ กอรมน.ภาค 4 ส่งเข้าโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการหรือไม่ โดยใช้อำนาจตามกฎหมายใด  และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้นายสมชายฯ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปดำเนินการลงทะเบียนระบบอัตลักษณ์หรือสแกนใบหน้าแต่อย่างใด เพราะก่อนที่จะมีการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว 

นอกจากนี้ หนังสือดังกล่าว ยังได้แสดงความจำนงของนายสมชายฯ ผู้ใช้บริการด้วยว่า หากบริษัท AIS ในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. ระงับสัญณาณโทรศัพท์ทำให้นายสมชายฯ ไม่สามารถใช้บริการได้ตามข้อความที่ระบุนั้น ถือเป็นการละเมิดเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของนายสมชายฯ  อีกทั้งนายสมชายฯไม่อนุญาตให้บริษัท AIS และ กสทช. ส่งข้อมูลใดๆของนายสมชายฯไปให้ กอ.รมน.ภาค 4 หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐ เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  ไม่เช่นนั้นนายสมชายฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง รวมทั้งดำเนินมาตรการทางสังคม เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมต่อไป

  ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมยินดีให้ความรู้และสนับสนุนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการโทรศัพท์รายอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการทางกฎหมายขอให้ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับกรณี กอรมน.ภาค4 ส่งข้อความเข้ามือถือให้ไปลงทะเบียนซิมด้วยระบบอัตลักษณ์หรือการสแกนใบหน้าด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ของท่านตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนภายใต้กฎหมายเดียวกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 089-6222474

TAG

RELATED ARTICLES