Menu Close

เปิดตัว E Book ใจแผ่นดิน Free Download

หนังสือ ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

องค์การสหประชาชาติถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของประชาชาติได้ประกาศข้อกำหนดร่วมกันในการรับรองสิทธิมนุษยชนเรียกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่ประชาชาติทั้งหลายต้องถือปฏิบัติเพื่อสร้างความสงบสันติให้บังเกิดขึ้นบนโลก 

ประเทศไทยเกิดขึ้นได้ด้วยการหลอมรวมเลือดเนื้อของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในดินแดนเดียวกัน โดยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมได้ก่อเกิดจิตวิญญาณและสำนึกร่วมใหม่ให้กลายเป็นพลเมืองไทย ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีภาษา วิถีชีวิต จารีตประเพณีทั้งที่คล้ายคลึงและต่างกันของกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมินิเวศน์ที่แตกต่างกัน

คนไทยเชื่อสายกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีก่อนที่ผืนป่าดังกล่าวจะถูกประกาศเป็นป่าอนุรักษ์หรืออุทยานแห่งชาติ  รัฐได้ใช้ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจารีตประเพณีดั้งเดิมชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงด้วยการอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่ เผาทำลายบ้าน ยุ้งฉางและทรัพย์สิน อันเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนำไปสู่การเรียกร้องปกป้องพิสูจน์สิทธิด้วยกระบวนการยุติธรรมของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ซึ่งสภาทนายความโดยคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้านาชาติ และผู้พลัดถิ่น ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านบางกลอยด้านกฎหมายตามที่ได้รับการร้องขอ

หนังสือ ใจแผ่นดิน  แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน การเสนอเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าว โดยได้มาจากการ ค้นคว้า สรุปและถอดบทเรียนโดยนางสาวทิพย์วิมล ศิริพงศ์ และนางสาวพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ คณะทำงานด้านกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านบางกลอยและใจแผ่นดินดังกล่าว

ในนามเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี ต้องขอขอบคุณคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯสภาทนายความ  นางสาว ทิพย์วิมล ศิริพงศ์และคณะทำงาน ที่ลงพื้นที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยหรือหวาดหวั่นต่ออำนาจอิทธิพลใด ๆ อันเป็นการทำงานตามอุดมการณ์ในการรับใช้ผู้ทุกข์ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาหรือผิวสีเพื่อนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และสาธารณะชน จนนำไปสู่การตัดสินของศาลปกครองสูงสุด   

ทั้งขอขอบคุณ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่สนับสนุนการรวบรวม ถอดบทเรียนการต่อสู้ของชาวบ้านกะเหรี่ยงจนชนะในศาลปกครอง  ซึ่งเป็นการยอมรับและแสดงถึงการมีตัวตนรวมทั้งสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบน

                          วุฒิ บุญเลิศ

ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี