[:th]CrCF Logo[:]

ข้อเสนอของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่กลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน กรณีการเสนอชื่อกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ต่อ คณะกรรมการมรดกโลก รัฐบาลไทย ลงวันที่ 1 กค. 2562

Share

จดหมายร้องเรียนของอ.วุฒิ 1 July 2019

เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี

ข้อเสนอของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่กลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน กรณีการเสนอชื่อกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ต่อ คณะกรรมการมรดกโลก รัฐบาลไทย

วันที่  1 กรกฎาคม 2019

เรื่อง     ข้อเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก

เรียน    คณะกรรมการมรดกโลก ผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(IUCN)ประจำประเทศไทย
จากการที่ประเทศไทยได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาเนิ่นนานหลายร้อยปี กลับไม่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการผืนป่าของตนเอง ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนยังไม่ได้รับการยอมรับ ชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอยยังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานฟ้องดำเนินคดีมติคณะรัฐมนตรีแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงไม่ได้รับการปฏิบัติชาวกะเหรี่ยงได้รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรีเสนอข้อเรียกร้องในการที่จะประกาศพื้นที่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ดังนี้
๑. ต้องให้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงคือผู้กำหนดพื้นที่ทางวัฒนธรรมการทำกินโดยระบบไร่หมุนเวียน ในวงรอบ ไร่หมุนเวียน ๑๐ ปีด้วยตนเอง
๒. ต้องกำหนดให้พื้นที่ห้วยกระซู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวกะเหรี่ยงในผืนป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย ไร่หมุนเวียนร่วมกันระหว่างรัฐกับชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่
๓.ต้องให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นผู้เลือกพื้นที่อาศัยด้วยตนเอง
๔. ต้องให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นผู้บริหารดูแลจัดการพื้นที่อยู่อาศัยและไร่หมุนเวียนด้วยตนเอง ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน ๕.ต้องยอมรับวิถีวัฒนธรรมสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนของชาวกะเหรี่ยง
๖. ในการเสนอพื้นที่กลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเพื่อเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ต่อคณะกรรมการมรดกโลก ต้องเป็นการเสนอร่วมกันโดยรัฐบาลไทยกับเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี
๗. หากไม่สามารถยอมรับและดำเนินการตามข้อเสนอเหล่านี้ทั้งหมดได้ ชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ยอมรับการประกาศกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของคณะกรรมการมรดกโลกและประเทศไทย เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี

จากข้อเรียกร้องทั้ง7ข้อเป็นที่รับทราบของที่ผ่านมารัฐไม่ได้ตอบสนองเครือข่ายกะเหรี่ยงฯจึงยังไม่พร้อมที่จะยอมรับการประกาศให้กลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก
หวังใจว่าคณะกรรมการมรดกโลกและรัฐบาลไทย จะมีความเคารพต่อชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นมรดกโลก และดำเนินการตามข้อเรียกร้องของทางเครือข่าย ซึ่งทางเครือข่ายเองก็มีความยินดีที่จะร่วมมือกับคณะกรรมการมรดกโลกและรัฐบาลไทยในการรักษามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้
ยืนยันตามข้ออ้างอิงในคำประกาศ ณ.หมู่บ้าน เกาะสะเดิ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เวซาโว่ พื้นที่คุ้มครองมรดกทางธรรมชาติของโลกต.ไล่โว่อ.สังขละบุรีจ.กาญจนบุรี12กุมภาพันธ์2559

เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี

ติดต่อประสานงาน : นายวุฒิ บุญเลิศ ๐๘๑ ๘๑๑๓๗๕๔

 

 

 

 

 

TAG

RELATED ARTICLES