[:th]CrCF Logo[:]

รวมข่าวบทสัมภาษณ์ นิทรรศการภาพถ่าย Gray Zones (11-23 มิถุนายน2562)

Share

event-gray
1. ประชาไท: ‘พื้นที่สีเทา’ เล่า ‘ความธรรมดา’ ในพื้นที่ที่ ‘กฎหมายพิเศษ’ ยังคงอยู่
2. Way : มองมุมกลับ ปรับมุมมอง ถอดภาพจำพื้นที่สีแดง ผ่านนิทรรศการภาพชุด ‘Gray Zones’
3. The Momentum: Gray Zones นิทรรศการภาพถ่ายที่คัดง้างกับภาพจำ ‘โจรใต้’ และ ‘พื้นที่สีแดง’
4. The Isaander: พื้นที่สีเทา มองเขาให้แม่นเฮา
5. Sanook: “Gray Zones” ภาพถ่ายชีวิตธรรมดาใน “3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
English:

TAG

RELATED ARTICLES