[:th]CrCF Logo[:]

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม BLOG :ผลงานภาพชุดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ตอน #ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

Share

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ?

ตลอดช่วงของความขัดแย้งและความรุนแรงที่ผ่านมา ได้มีความริเริ่ม และความพยายามทั้งฝ่ายรัฐ และภาคประชาสังคม ที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว มีการนำแนวคิดต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ชุดภาพต่อไปนี้จะทำให้คุณเข้าใจแนวคิดเรื่อง “ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยน หรือ Transitional Justice ” ว่าคืออะไร

__ผลงานโดย อัญมณี แก้วอะโข นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์__

12345678910111213141516

TAG

RELATED ARTICLES