[:th]CrCF Logo[:]

วันสตรีสากล: มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอชื่นชมบทบาทอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิง

Share

53160429_449259262280098_6131122259500204032_n

วันสตรีสากล: ชื่นชมอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิง

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรภาคีทำงานในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้  มาตั้งแต่ปี2550 พบว่านับแต่เหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส ในปี 2547 เป็นต้นมา ประชาชนทั้งชาวพุทธและมุสลิมใน จชต. จำนวนมาก ได้ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความรุนแรงตลอดมา ทั้งจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนและกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ

หลายปีที่ผ่านมามีองค์กรภาคประชาสังคมเกิดขึ้นมากมายเพื่อมาเติมเต็มการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพราะรัฐยังไม่สามารถทำหน้าที่ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐนำกฎหมายพิเศษมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา15 ปีที่ผ่านมา   ส่งผลให้การกระทำของเจ้าหน้าที่บางคนและหน่วยงานรัฐบางแห่ง ส่งผลกระทบ จำกัด ลิดรอน หรือละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร หรือละเลยการปกป้องคุ้มครองและแก้ไขเยียวยาการละเมิดที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรภาคประชาสังคมจึงมีส่วนสำคัญในช่วยเหลือ สนับสนุน ติดตาม หรือเรียกร้องให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทำหน้าที่แก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น  โดยมูลนิธิและเครือข่ายได้ทำงานกับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงที่ทำงานด้วยจิตอาสาต่อประชาชน ภายใต้องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ โดยร่วมกันทำความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน  บทบาทหน้าที่ของตนในการทำงานเพื่อทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

เราเชื่อว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที่จะนำไปสู่ความไว้วางใจและลดการต่อต้านขัดขืนรัฐ   รวมทั้งช่วยลดความรู้สึกโกรธแค้นหรือการตอบโต้โดยใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนโดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐซึ่งกลายเป็นวงจรความรุนแรงที่ไม่จบสิ้น

ขอขอบคุณอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงที่ร่วมกับทำงานส่งเสริมงานด้านการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแข็งขันตลอดมา เราเชื่อว่าสันติสุขและสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกัน

ที่ใดไม่มีความเป็นธรรม มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่นั้นย่อมปราศจากสันติสุข

ที่ใดต้องการสันติสุข ที่นั้นต้องมีความเป็นธรรมและมีสิทธิมนุษยชน

8 มีนาคม 2562

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

TAG

RELATED ARTICLES