[:th]CrCF Logo[:]

P move: แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  ฉบับ ขอให้ สนช. ยุติการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  และ ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับ พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที

Share

แถลงการณ์PMOVE

ที่มาFacebook  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move

แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ฉบับ ขอให้ สนช. ยุติการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
และ ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับ พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที
.
ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายอำนาจรัฐราชการและกลุ่มทุนเป็นส่วนใหญ่ กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. โดยการจัดทำกฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการบริหารประเทศแต่อย่างใด และมีเนื้อหากระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนที่รักษาป่ามายาวนานนั้น
.
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และคณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) ได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวมาอย่างใกล้ชิด ขอประณามพฤติกรรมการเร่งรีบพิจารณากฎหมายและเนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวทั้งสองฉบับ และขอเรียกร้องต่อ สนช. ให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที ด้วยเหตุผลดังนี้
.
๑. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของประเทศและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน สมควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและมีระยะเวลาพิจารณาตามสมควร มิใช่เร่งรีบดำเนินการ ดังที่ สนช.ทำอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ที่มีเวลาอันจำกัด และประเทศอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง สส. แต่สนช. กลับเร่งรีบจะส่งผลให้กฎหมายขาดความสมบูรณ์เพียงพอ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่หรืออาจสร้างปัญหาใหม่ในอนาคต
.
๒. ความเร่งรีบในการพิจารณากฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ อาจทำให้กฎหมายอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หลายมาตรา เช่น ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิชุมชน หลักนิติธรรม และการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรและกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิของชนพื้นเมืองตามปฏิญญาสากล
.
๓. ประเทศไทยกำลังจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว มิได้มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการบริหารประเทศ สนช. จึงควรยุติการพิจารณากฎหมายและส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้พิจารณา
.
เราขอไว้อาลัยต่อระบบราชการและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับ เพื่อรวมศูนย์และผูกขาดอำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไว้ส่วนกลาง อันเป็นพฤติกรรมที่สวนทางกับกระแสโลกที่มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาเยี่ยงอารยประเทศ
.
เพื่อให้ประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติ เราจึงขอเรียกร้องมาสมาชิก สนช.ทุกท่าน ให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที เพื่อรอให้รัฐสภาชุดใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งมาดำเนินการต่อไป
.
ด้วยจิตสมานฉันท์และเชื่อมั่นในพลังประชาชน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.)
12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หน้ารัฐสภา กรุงเทพมหานคร

TAG

RELATED ARTICLES