[:th]CrCF Logo[:]

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน กับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด”

Share

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน
กับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
วันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น.

          มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี จะจัดงาน “เวทีวิชาการ สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน กับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด” ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. นี้ เพื่อศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อส.๗๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ อส.๔/๒๕๖๑ กรณีเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ได้เผาทำลายบ้านเรือน ยุ้งฉาง ไร่นาของชาวกะเหรี่ยงและบังคับโยกย้ายชาวกะเหรี่ยงออกจากบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ซึ่งเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมที่ได้อยู่อาศัยมาหลายชั่วอายุคนจนศาลปกครอง สูงสุดได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้กรมอุทยานฯ ชดใช้ความเสียหาย ยืนยันสิทธิชุมชนของชาว  กะเหรี่ยงดังกล่าว  และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนปัจจุบันของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยบน-ใจ แสวงหาแนวทางปกป้องและคุ้มครองสิทธิของชาวกะเหรี่ยง และเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำข้อสังเกตและความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่ปกป้อง คุ้มครอง เคารพสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมต่อไป

โดยงานเสวนาดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.  ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.  กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

เวลา ๑๓.๑๕-๑๕.๒๐ น.  เสวนาเรื่อง “สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย
-ใจแผ่นดิน กับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ผู้ดำเนินรายการโดยคุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลฎีกา**

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นฤมล อรุโณทัย
อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสุรพงษ์ กองจันทึก
ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

คุณวราภรณ์ อุทัยรังสี
อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ
อดีตประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          เวลา ๑๕.๒๐-๑๕.๓๕ น.  พักเบรก

เวลา ๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น.  เสวนาเรื่อง “สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดินกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ผู้ดำเนินรายการโดยคุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลฎีกา**

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นฤมล อรุโณทัย
อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสุรพงษ์ กองจันทึก
ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

คุณวราภรณ์ อุทัยรังสี
อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ
อดีตประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.  เปิดให้ถามคำถาม

เวลา ๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น.  คุณสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวปิด

หมายเหตุ **รอการยืนยัน/กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจหรือสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการดังกล่าวฯ ตามวันและเวลาข้างต้น ติดต่อ   ข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๙๖๗๕๖๙๑๖๙

TAG

RELATED ARTICLES