[:th]CrCF Logo[:]

ขอเชิญส่งผลงานประกวดฉลองครบรอบ 70ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุมชั้นสอง คณะสังคมศาสตร์ เวลา 14.00-17.00 น

Share

SwuEdit (1)PDF Page
แนวคิดเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เนื่องจากเหตการณ์ดังกล่าวได้นำมาซึ่งคสามสูญเสียชิวิตและทรัพย์สินของประเทศคู่สงครามอย่างมหาศาล โดยส่วนใหญ่เป็นปลมาจากความทารุณโหดร้ายในระหว่างส่งครามทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกหวั่นเกรงเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอนาคต ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองประเทศของตน ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน55 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งองค์กรสหประชาชาติเมื่อ70ปีที่แล้ว

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491(ค.ศ.1948) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงได้มีมติรองรับและประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อมีการจัดตั้งองค์กรสหะประชาชาติขึ้นและมีปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วองค์การสหประชาชาติเร่งกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิมนุษชนขึ้นมา โดยมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองประเทศของตนและต่อสันติภาพของโลก

ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2536สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติจัดตั้งตำแหน่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติขึ้น เพื่อดูแลและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนรวมทั้งตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุยชนในประเทศต่างๆ และต่อมาได้มีสำนักงานสาขาที่ประเทศไทยในปี 2545และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในเอเชียแปซิฟิคอย่างแข็งขันตลอดมา

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีพันธะผูกพันในแง่ของกฏหมายระหว่างประเทศประกอบด้วยการรับรองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆจำนวน 30 ข้อ ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น (ข้อที่ 1-3) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ข้อที่4-23) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวํฒนธรรม(ข้อที่ 24-27)หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนนต่อระเบียบสังคม และการรับรองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานระหว่างประเทศ(ข้อที่28-30)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แอนเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล และ AJAR (Asia Justice and Rights) จึงจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกันเฉลิมฉลอง วันสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งตรงกันวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี โดยจะจัดให้มีกิจกรรม ชื่อ “สิทธิของเรา หน้าที่ของใคร” ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุมชั้นสอง คณะสังคมศาสตร์ เวลา 14.00-17..00 น เสวนาวิชาการ พร้อมทั้งการประกวดสุนทรพจน์ จัดนิทรรศการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยองค์กรร่วมจัดและนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกันเฉลิมฉลอง วันสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งตรงกันวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี
2. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีวิชาการเป็นเวลา3ชั่วโมงเต็ม
3. จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
4. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดความสนใจกับเยาวชนที่เป็นส่วนสำคัญของงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประกวดสุนทรพจน์และประกวดการจัดนิทรรศการ

กลุ่มเป้าหมาย
1. อาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 50 คน
2. อาจารย์และนักศึกษาทั่วไปจากในและต่างมหาวิทยาลัย 50 คน
3. สมาชิกชมรมและองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 20 คน
4. ประชาชนทั่วไป และองค์กรภาคประชาสังคม 20 คน
5. สื่อมวลชน 20คน
วันเวลาสถานที่: วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้นสอง คณะสังคมศาสตร์
กำหนดการ
14.00 กล่าวเปิดโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
14.15 ปาฐกถา 70th UDHR โดยผู้แทน UNOHCHR และ
สมชาย หอมลออ ตัวแทนเครือข่ายความเป็นธรรมระยะเปลี่ยนผ่านเอเชีย
14..30 เวทีวิชาการ สิทธิของเรา หน้าที่ของใคร
ตัวแทนองค์กรสิทธิ
ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ถามตอบฯ
1530-16.30 การประกวดสุนทรพจน์หัวข้อสิทธิของเรา หน้าที่ของใคร
16.30-17.00 การประกวดการนำเสนอนิทรรศการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
โดยองค์กรร่วมจัดและนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประกวดสุนทรพจน์และนิทรรศการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แอนเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล และ AJAR (Asia Justice and Rights) ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดสุนทรพจน์และนิทรรศการในงานฉลองครบรอบ 70ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่7ธันวาคม2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ ขิงรางวัลและเกียรติบัตรรวมมูลค่ากว่า30,000บาท

คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
รายบุคคลสำหรับการประกวดสุนทรพจน์
รายกลุ่มสำหรับการประกวดนิทรรศการ

 

การประกวดสุนทรพจน์
รอบคัดเลือกผู้สนใจส่งวีดีโอของตนเองในหัวข้อ สิทธิของเรา หน้าที่ของใคร ลิงค์วีดีโอ (ภาษาไทย ไม่เกิน3 นาที)
ในรูปแบบลิงค์วีดีโอพร้อมระบุ
ชื่อ นามสกุล
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
ส่งมาที่ eventhr70thudhr@gmail.com ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้1 ชิ้นต่อคน
เกณฑ์ในการตัดสิน
ความสอดคล้องและเนื้อหาที่ถูกต้อง 30 คะแนน
การเรียบเรียงและนำเสนอเนื้อหา 30 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
รวม 100คะแนน

รางวัล
ชนะเลิศ เงินรางวัล 5000บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ เงินรางวัล 3000บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
รอบชนะเลิศระดับสอง เงินรางวัล 2000บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

การประกวดนิทรรศการ
รอบคัดเลือก : ผู้สนใจสามารถส่งไฟล์นำเสนอผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มาในรูปแบบไฟล์ pdf ขนาด A4 (ใช้ภาษาไทย) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินทีมละ 1 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2.5 x 2.5 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนจำนวน 2,000 บาท ในการจัดนิทรรศการ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
ผู้สนใจต้องส่งไฟล์นำเสนอผลงานพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา-คณะ สถาบันการศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ eventhr70thudhr@gmail.com ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นต่อหนึ่งทีม (จำนวนสมาชิกทีมละ 3-5 คน)
เกณฑ์การตัดสิน
ความสอดคล้องและเนื้อหาที่ถูกต้อง 50 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รางวัล
ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานวันสุดท้ายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา

รอบตัดสิน : วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามเพิ่มเติม
Email : eventhr70thudhr@gmail.com
Facebook : บ้านรัฐศาสตร์ มศว

 

TAG

RELATED ARTICLES