[:th]CrCF Logo[:]
รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร

การอบรม รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ครั้งที่ 3

Share

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้จัดงานอบรม รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 แก่อาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายใต้กฎหมายพิเศษ ทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และครอบครัว โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ การเยียวยาสภาพจิตใจเบื้องต้น และการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือการส่งต่อเคสแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ เป็นต้น

อาสาสมัครหลายท่าน สะท้อนมาว่า การให้ความช่วยเหลือภายใต้การเยียวยาในเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น เป็นแค่การเยียวยาโดยการฟังเป็นหลัก แต่ยังขาดความรู้ และทักษะการส่งต่อเคสให้ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

การอบรมครั้งนี้นอกจากให้ความรู้เรื่องการเยียวยาเพื่อการส่งต่อแก่ผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาแล้ว ยังคงดำเนินความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่เพราะมีการนำกฎหมายพิเศษที่มีการละเมิดสิทธิมนุษชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมาบังคับใช้นานกว่า 14 ปีแล้ว การอบรมยังเสริมบทบาทอาสาสมัครด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมด้วย

อาสาสมัครในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มีผู้ได้รับผลกระทบภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษนั้นถือเป็นบุคลากรสำคัญอย่างยิ่ง
การสร้างสังคมที่ดีขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งในสภาพพื้นที่บังคับใข้กฎหมายพิเศษ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในพื้นที่ความขัดแย้งนี้

#สร้างสังคมที่ดีขึ้นเริ่มได้จากตัวเรา
#อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อสังคมที่ดีขึ้น
#มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
#CrossCulturalFoundation