Menu Close

การอบรม รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ครั้งที่ 3

 

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้จัดงานอบรม รู้จิต รู้ใจ รู้เยียวยาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 แก่อาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายใต้กฎหมายพิเศษ ทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและครอบครัว โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ การเยียวยาสภาพจิตใจเบื้องต้น และการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาหรือการส่งต่อเคสแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ เป็นต้น
อาสาสมัครหลายท่าน สะท้อนมาว่า การให้ความช่วยเหลือภายใต้การเยียวยาในเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการแล้วนั้นเป็นแค่การเยียวยาโดยการฟังเป็นหลัก แต่ยังขาดความรู้และทักษะการส่งต่อเคสให้ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
การอบรมครั้งนี้นอกจากให้ความรู้เรื่องการเยียวยาเพื่อการส่งต่อแก่ผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาแล้ว ยังคงดำเนินความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่เพราะมีการนำกฎหมายพิเศษที่มีการละเมิดสิทธิมนุษชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมาบังคับใช้นานกว่า14ปีแล้ว การอบรมยังเสริมบทบาทอาสาสมัครด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมด้วย
อาสาสมัครในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มีผู้ได้รับผลกระทบภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษนั้นถือเป็นบุคลากรสำคัญอย่างยิ่ง
การสร้างสังคมที่ดีขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งในสภาพพื้นที่บังคับใข้กฎหมายพิเศษ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในพื้นที่ความขัดแย้งนี้