[:th]CrCF Logo[:]

[:th]รายงานภาคประชาสังคมเรื่อง การพัฒนาที่เป็นธรรม การติดตามและการทบทวนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่เป็นธรรมสำหรับหญิงชนเผ่า[:]

Share

[:th]123APWLD-1

รายงานภาคประชาสังคมเรื่อง การพัฒนาที่เป็นธรรม การติดตามและ

การทบทวนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

และการพัฒนาที่เป็นธรรมสำหรับหญิงชนเผ่า

ถึงแม้ว่าสถิติและข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ได้นำเสนอในรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลสถิติของผู้หญิงชนเผ่าก็ตามแต่ผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทตลอดทั่วประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันและกำลังถูกทอดทิ้งจากวาระการพัฒนา การที่ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการพัฒนาและเป้าประสงค์ในหลายเป้าหมายจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรผู้หญิงจะได้ร่วมทางานกับองค์กรภาคประชาสังคมกระแสหลักอื่นๆ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อบูรณาการความจำเป็นเร่งด่วนของผู้หญิงเข้าไปในข้อเสนอของภาคประชาสังคมที่มีต่อรัฐบาลและติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ และด้วยการบูรณาการที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอง องค์กรภาคประชาสังคมซึ่งทำงานอยู่ในส่วนอื่นๆก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นในเรื่องเพศภาวะและการพัฒนาที่เป็นธรรม

สำหรับในประเทศไทยนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในจะเน้นย้าถึง “การไม่มีหญิงชนเผ่าถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ย่อมหมายถึง “การไม่มีคนไทยถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑, ๒ และ ๕ นอกจากนี้ “การไม่มีหญิงชนเผ่าถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” นั่นคือการตระหนักถึงการพัฒนาที่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรลุซึ่ง ความยุติธรรมที่มีการจัดสรรใหม่ ความยุติธรรมทางสังคมและความยุติธรรมทางเพศ หนทางที่จะนำเราไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของประเทศต่างๆ ระหว่างคนรวยกับคนจน และระหว่างชายและหญิงได้นั้น จำเป็นต้องแก้ปัญหาโครงสร้างซึ่งเป็นอุปสรรคและอยู่ภายในระบบต่างๆของโลกาภิวัฒน์แนวเสรีนิยมใหม่และในลัทธิทหารซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบชายเป็นใหญ่ดำรงอยู่ได้และเป็นอุปสรรคต่อความยุติธรรมทางเพศตลอดมา

เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับ ความคิดเห็นของผู้หญิงชนเผ่า การให้โอกาสกับผู้หญิงชนเผ่าและภาคประชาสังคม ประเด็นเรียกร้องจากพวกเขาเกี่ยวกับการพัฒนาที่เป็นธรรมจะต้องได้รับการแก้ไข

อ่านรายงาน[:]

TAG

RELATED ARTICLES