[:th]CrCF Logo[:]

งานฉายภาพยนตร์ การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

Share

2082017-1.png

Movie screening of ‘The Railway Man’ and a discussion forum on ‘Reparation & Transitional Justice’ on Sunday 6 Aug 2017, 15.00-18.45 h,
at Deep South Watch, Pattani

เราขอชวนทุกท่านมาดูหนังและฟังอภิปราย

ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี หรือการทรมานแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ลงนามสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการปกป้องทุกคนจากการถูกบังคับสูญหายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แม้กระทรวงยุติธรรมจะได้ร่วมกับผลักดันให้มีการออกกฎหมายภายในให้เป็นไปตามพันธสัญญาที่ประเทศไทยได้เคยให้ไว้ แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลก็ยังไม่ได้ออกกฎหมายเช่นว่านี้ ทำให้ผู้เสียหายไม่ได้การเยียวยา ไม่ได้รับความเป็นธรรม และผู้กระทำความผิดยังคงลอยนวล

แม้เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รัฐบาลได้กำหนดให้มีกลไกชั่วคราวที่จะรับฟังการร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานและครอบครัวเหยื่อแต่วิธีการก็ยังไม่ชัดเจน และหลายฝ่ายมีข้อกังวลว่า กลไกชั่วคราวดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากปราศจากกรอบกฎหมาย รวมถึงสิทธิของเหยื่อและครอบครัวจะไม่ได้รับการเติมเต็ม ทั้งนี้รัฐบาลพยายามที่จะเจรจาสันติภาพในภาคใต้ แต่กลับปรากฏว่ายังมีบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วย เช่นตัวแทนของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ทางผู้จัดงานเห็นว่าในการสร้างสันติภาพนั้นไม่ควรทอดทิ้งกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสังคม เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายย่อมเปิดโอกาสในการรับทราบปัญหาที่มีอยู่อย่างครอบคลุม อันจะเปิดโอกาสให้การแสวงหาแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืนสำหรับทุกฝ่าย

การฉายหนังในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการซ้อมทรมาน รวมทั้งภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่ ได้เห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับผลกระทบจากการทรมาน โดยหวังว่าทุกฝ่ายที่ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงจะเข้าใจปัญหาและความสำคัญของการเยียวยามากขึ้น และสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับองค์กรภาคประชาสังคมและตัวแทนภาครัฐได้อย่างเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบการทำงานในเรื่องการเยียวยา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองและกระบวนการสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

กำหนดการ
งานฉายภาพยนตร์ การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
(กระบวนการสันติภาพสมบูรณ์หรือไม่ หากไม่มีการเยียวยา)

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕:๐๐ – ๑๘:๔๕ น.

ณ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐
ลงทะเบียน

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
กรรมการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐
การฉายภาพยนต์: The Railway Man

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐
เวทีอภิปราย
• คุณ อัญชนา หีมมีหน๊ะ หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ ซึ่งทำงานเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรีในภาคใต้
• คุณ รอมฎอน ปันจอร์, นักวิชาการศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ ผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ความขัดแจ้งขัดแย้ง
• อจ. ชำนาญ จันทร์เรือง อจ.พิเศษมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ผู้แทนคณะทำงานความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน TJ Thailand
• ผู้เสียหายจากความรุนแรง
• เหยื่อจากการซ้อมทรมาน
ดำเนินรายการโดย ทนายณัฐาศิริ เบิร์กแมน

๑๘.๓๐ – ๑๘.๔๕
ช่วงถามตอบ
กล่าวปิดงาน

ติดตามความเคลื่อนไหวของอีเว้นท์ได้ที่:
https://www.facebook.com/events/1912187489068636/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

TAG

RELATED ARTICLES