[:th]CrCF Logo[:]

22 เมษ. 60 กลุ่มรักษ์น้ำอูนจัดงานบุญ ตุ้มโฮมตุ้มฮักแม่น้ำอูน ผูกแขนสู่ขวัญ 20 สมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูนซึ่งถูกบริษัทน้ำตาลฟ้องคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเอกสาร เพราะทำหนังสือ “ร้องเรียน อบต.”

Share

ตุ้มโฮมตุ้มฮักแม่น้ำอูน

กลุ่มรักษ์น้ำอูนจัดงานบุญ ตุ้มโฮมตุ้มฮักแม่น้ำอูน ผูกแขนสู่ขวัญ 20 สมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูนซึ่งถูกฟ้องคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเอกสารโดยบริษัทเอกชน เพราะทำหนังสือ “ร้องเรียน อบต. ให้เข้าระงับการถมคลองไส้ไก่และเปลี่ยนทางลำน้ำสาธารณะ” และทำหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ จากกรณีคัดค้านโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลสกลนคร ในวันที่ 22 เมษายน 2560  ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโกโคกสะอาด  บ้านโคกสะอาด  ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พร้อมเวทีเสวนาโสกันวันปีใหม่ไทย ร่วมใจรักษ์แม่น้ำอูน ฟื้นฟูวิถีป่าและนาโคก

โดย สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่องการย้ายสถานที่ตั้งหรือการขอนำกำลังการผลิตไปตั้งที่ใหม่และขยายกำลังการผลิต และบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการ จึงมีแผนดำเนินการโรงงานน้ำตาลขนาดกำลังการผลิต 2,000 ตันอ้อย/วัน และขยายกำลังการผลิตเป็น 12,500 – 40,000 ตันอ้อยต่อวัน ในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งต่อมาได้มาชี้แจงว่า ในพื้นที่เดียวกันจะมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 114 เมกะวัตต์ พร้อมด้วย ซึ่งปัจจุบันรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองโครงการยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านกลุ่มรักษ์น้ำอูน ได้ติดตามตรวจสอบโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนร้องให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อพื้นที่สาธารณะต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และร้องคัดค้านโครงการทั้งสองไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับ อีกทั้งได้ร้องขอใช้สิทธิตามมาตรา 11 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ให้มีการดำเนินการการศึกษาประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ในพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำอูน กรณีโครงการโรงงานน้ำตาล 12,500 -40,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40-114 เมกะวัตต์ ดังกล่าว

เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาศาลจังหวัดสกลนครได้นำส่งหมายนัดไต่สาวมูลฟ้องถึงชาวบ้าน 20 คน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน ที่ยื่นหนังสือคัดค้านโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการ ได้ยื่นฟ้องนางสาวเดือนเพ็ญ กับพวกอีก 18 คน ว่า ได้ร่วมกันใส่ความอันเป็นเท็จโดยการโฆษณาต่อบุคคลอื่นที่น่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ดูหมิ่น เกลียดชัง เพราะได้ร่วมกันลงลายมือชื่อยื่นหนังสือร้องเรียนบริษัทฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559  และยื่นหนังสือคัดค้านโครงการต่อหน่วยงานต่าง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ขณะที่นายชาติ ชายพุทธิไสย จำเลยที่ 19 และนายดาวิทย์ พุทธิไสย จำเลยที่ 20 เป็นผู้ประกาศเชิญชวน ประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน และด้วยวิธีอื่นให้จำเลยที่ 1-18 ลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนและคัดค้านดังกล่าว โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นี้

ดังนั้น เพื่อให้กำลังใจและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางคดี ต่อ 20 สมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูนที่ถูกฟ้องร้องจากบริษัทเอกชนจึงขอเชิญชวนทำข่าวและเข้าร่วมงานบุญ“ตุ้มโฮมตุ้มฮักแม่น้ำอูน”

กำหนดการงานบุญ “ตุ้มโฮมตุ้มฮักแม่น้ำอูน”

22 เมษายน 2560 ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโกโคกสะอาด

บ้านโคกสะอาด  ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

09.00-10.00 น. พิธีกรรมถวายบูชามิซาสุขสำรวญอวยพรกลุ่มรักษ์น้ำอูน

10.00-12.00 น. ประธานในงานพรมน้ำเสก “พาขวัญ” ผูกแขนอวยพรปีใหม่ไทย

12.00-13.00 น. ตุ้มข้าว โฮมแกง  ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง”ลองก้อยไข่มดแดง ชิมแกงผักหวาน รับประทานปลาอูน”

13.00-16.00 น. เวทีโสกันวันปีใหม่ไทย ร่วมใจรักษ์แม่น้ำอูน ฟื้นฟูวิถีป่าและนาโคกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอูน

TAG

RELATED ARTICLES